ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ข่าวการเมือง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:33 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติ (12 มกราคม 2559) เห็นชอบในหลักการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามหมวด 5 การดำเนินโครงการแห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการ ร่างสัญญาร่วมทุนและผลคัดเลือกเอกชน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกได้ประกาศผลการคัดเลือกเอกชนที่ผ่านการพิจารณาเพื่อให้ร่วมลงทุน จำนวน 1 ราย (บริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด ซึ่งร่วมลงทุนกับบริษัทซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด) ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกเอกชนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นต่อผลการคัดเลือกเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เช่น การสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นอำนาจหน้าที่และการมอบหมายเอกชนดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอย ควรมีมาตรการให้ชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตรวจพิจารณาร่างสัญญาโครงการฯ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เช่น ควรพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่กำหนดในร่างสัญญาให้มีความชัดเจน ควรหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความชัดเจนในส่วนที่ยังไม่สามารถระบุข้อความได้ เป็นต้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการปรับ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ ตามข้อคิดเห็นดังกล่าว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ ได้ ดังนี้

ประเด็น สาระสำคัญของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ

คู่สัญญา

สาระสำคัญของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ

คู่สัญญาฝ่ายรัฐ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับคู่สัญญาฝ่ายเอกชน คือ บริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด (เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใหม่จากการร่วมลงทุนของบริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด กับบริษัท ซุปเปอร์ เอิรธ์ เอนเนอร์ยี 1 จำกัด)

มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น

สาระสำคัญของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ

จำนวน 4,142 ล้านบาท

ขอบข่ายของงาน

สาระสำคัญของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

หน้าที่หลัก

  • จัดหาที่ดินในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้าให้แก่เอกชนจำนวน 57 ไร่
  • รวบรวมและส่งมอบขยะมูลฝอยให้แก่เอกชน ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน
  • กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานที่กำหนด ไม่ให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชน

ผู้รับผิดชอบ - บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด

หน้าที่หลัก

  • ดำเนินการปรับปรุงและทบทวนข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทดสอบระบบให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอย ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • ดำเนินการให้บริการและรับผิดชอบกำจัดขยะมูลฝอย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานเอกชนที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกำจัดขยะมูลฝอยกับคู่สัญญาฝ่ายรัฐ ภายในระยะเวลา 2 ปี

ระยะเวลาโครงการและการดำเนินโครงการ

สาระสำคัญของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ

รวม 22 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ

1) ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี และ

2) ระยะเวลาเดินระบบ 20 ปี

ค่าตอบแทนและการชำระค่าตอบแทน

สาระสำคัญของ (ร่าง) สัญญาโครงการฯ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยแก่ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด โดยชำระอัตราตันละ 300 บาท/เดือน
  • บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด ตกลงชำระค่าตอบแทนเป็นค่าจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและรายได้จากการดำเนินการอื่นที่ได้จากระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาฉบับนี้เป็นรายปี ปีละ 30 ล้านบาท แก่ อบจ. นนทบุรี ตลอดอายุของสัญญา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ