การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวการเมือง Monday October 7, 2019 17:47 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้

1. รับทราบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อต่อยอดการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ผู้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 100 ทุน ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบ

2. อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 100 อัตรา ให้กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นอัตราหมุนเวียนรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 100 อัตรา เห็นชอบให้สำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นผู้พิจารณา โดยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายในแต่ละปี

สาระสำคัญของเรื่อง

เรื่องที่สำนักงาน ก.พ. เสนอครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อยอดจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนแต่ประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้ การดำเนินการของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการดำเนินโครงการทุนพระราชทานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวทางพระราโชบาย โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้ผู้รับทุนพระราชทานทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนภายใต้เงื่อนไข เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ชดใช้ทุนพระราชทานด้วยการเข้าสู่อาชีพที่มั่นคงตามโครงการทุนที่ ม.ท.ศ. จะเชื่อมโยงตำแหน่งงานที่รองรับสู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์หรือการทำงานในภาครัฐ ดังนั้น ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มกราคม 2562) รับทราบประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรทูลเกล้าฯ ถวายทุนรัฐบาล ก.พ. แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการทุนการศึกษาฯ ดังนี้

หัวข้อ - รายละเอียด/แนวทางการดำเนินการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ขยายโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการ หรือขาดแคลนและมีอาชีพที่มั่นคง
  • เพื่อบรรจุผู้รับทุนการรัฐบาล ก.พ. ดังกล่าวเข้ารับราชการในกระทรวง กรม เพื่อปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่นของตน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยจะเปิดรับสมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกให้ได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. ในแต่ละปีงบประมาณ

จำนวนทุน

ทุนรัฐบาล ก.พ. ที่ทูลเกล้าฯ ถวาย จำนวน 100 ทุน โดยไม่กำหนดจำนวนทุนที่สรรหาได้ต่อปี และระยะเวลาที่สิ้นสุดการจัดสรรทุน (ประมาณการ 20 ทุนต่อปี)

ปีที่เริ่มดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนฯ และการกำหนดส่วนราชการที่จะบรรจุ

ม.ท.ศ. จะเป็นฝ่ายดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนฯ รวมทั้งกำหนดส่วนราชการที่เหมาะสม โดยใช้กลไกของคณะทำงานร่วม ซึ่งมีสำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการ

การบรรจุผู้รับทุนฯ เข้ารับราชการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบาทภารกิจ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการที่จะบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนฯ

งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยการอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 100 อัตรา จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้นโดยประมาณการ รวมทั้งสิ้น 24,996,000 บาทต่อปี

การดูแลจัดการศึกษา

อยู่ในความดูแลของ ก.พ.

การพัฒนาและติดตาม การใช้ประโยชน์ผู้รับทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมเป็นคณะทำงานของ ม.ท.ศ. ในการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และประเมิน ติดตามผลการใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของการจัดสรรทุน ทั้งนี้ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ให้ ม.ท.ศ. พิจารณาเป็นรายกรณีและสำนักงาน ก.พ. นำเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ