ข่าวอินโฟเควสท์
10:30 สศก. เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ 1.3 ล้านไร่ในปี 65 จากกว่า 5.2 แสนไร่ในปัจจุบัน   นายระพีภัทร์ จันทรศรีว…
10:25 TPLAS รุกทำตลาดบรรจุภัณฑ์แบรนด์"B-LEAF"ล็อต 2 คาดยอดขายพุ่งใน Q4/62 รับไฮซีซั่น-"ชิมช้อปใช้"หนุน   นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ…
10:21 "แอปเปิล" ถูกวิจารณ์หนักกรณีส่งข้อมูลการเปิดเว็บไซต์บางส่วนให้กับ "เทนเซนต์"   บริษัท แอปเปิล อิงค์ ตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งว่ามีการ…
10:20 บริษัทที่คาดว่าจะขายหุ้น IPO ใน SET และ mai   รายละเอียดข้อมูลของบริษัทที่จะมีการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชนทั่วไป (IPO) และเข้าจดทะเบี…
10:20 TMB-T1 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.07 บาท ขณะที่หุ้น TMB เปิดตลาดที่ 1.49 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน   TMB T1 เปิดเทรดวันแรกที่ 0.07 บาท ล่าสุดเมื่อเ…

การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 17:47:27 น.

เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้

1. รับทราบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อต่อยอดการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ผู้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 100 ทุน ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบ

2. อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 100 อัตรา ให้กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นอัตราหมุนเวียนรองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 100 อัตรา เห็นชอบให้สำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นผู้พิจารณา โดยขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายในแต่ละปี

สาระสำคัญของเรื่อง

เรื่องที่สำนักงาน ก.พ. เสนอครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อยอดจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนแต่ประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้ การดำเนินการของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลักการ แนวคิด และแนวทางการดำเนินโครงการทุนพระราชทานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวทางพระราโชบาย โดยมีหลักการสำคัญ คือ ให้ผู้รับทุนพระราชทานทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนภายใต้เงื่อนไข เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ชดใช้ทุนพระราชทานด้วยการเข้าสู่อาชีพที่มั่นคงตามโครงการทุนที่ ม.ท.ศ. จะเชื่อมโยงตำแหน่งงานที่รองรับสู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์หรือการทำงานในภาครัฐ ดังนั้น ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มกราคม 2562) รับทราบประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรทูลเกล้าฯ ถวายทุนรัฐบาล ก.พ. แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการทุนการศึกษาฯ ดังนี้

หัวข้อ - รายละเอียด/แนวทางการดำเนินการ
วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธานที่ทรงส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ขยายโอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่ประเทศมีความต้องการ หรือขาดแคลนและมีอาชีพที่มั่นคง

- เพื่อบรรจุผู้รับทุนการรัฐบาล ก.พ. ดังกล่าวเข้ารับราชการในกระทรวง กรม เพื่อปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่นของตน
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยจะเปิดรับสมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกให้ได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. ในแต่ละปีงบประมาณ

จำนวนทุน

ทุนรัฐบาล ก.พ. ที่ทูลเกล้าฯ ถวาย จำนวน 100 ทุน โดยไม่กำหนดจำนวนทุนที่สรรหาได้ต่อปี และระยะเวลาที่สิ้นสุดการจัดสรรทุน (ประมาณการ 20 ทุนต่อปี)

ปีที่เริ่มดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนฯ และการกำหนดส่วนราชการที่จะบรรจุ

ม.ท.ศ. จะเป็นฝ่ายดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนฯ รวมทั้งกำหนดส่วนราชการที่เหมาะสม โดยใช้กลไกของคณะทำงานร่วม ซึ่งมีสำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการ

การบรรจุผู้รับทุนฯ เข้ารับราชการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบาทภารกิจ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของส่วนราชการที่จะบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุนฯ

งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยการอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 100 อัตรา จะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเพิ่มขึ้นโดยประมาณการ รวมทั้งสิ้น 24,996,000 บาทต่อปี

การดูแลจัดการศึกษา
อยู่ในความดูแลของ ก.พ.
การพัฒนาและติดตาม การใช้ประโยชน์ผู้รับทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมเป็นคณะทำงานของ ม.ท.ศ. ในการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และประเมิน ติดตามผลการใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของการจัดสรรทุน ทั้งนี้ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด ให้ ม.ท.ศ. พิจารณาเป็นรายกรณีและสำนักงาน ก.พ. นำเสนอ ก.พ. เพื่อทราบ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง