ร่างอนุสัญญาโลกว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education)

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 17:54 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาโลกว่าด้วยการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education) (ร่างอนุสัญญาฯ) และอนุมัติให้คณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40 [40th Session of The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’s (UNESCO) General Conference] ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้ความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาโลก ฯ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ (คาดว่าจะมีการให้ความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยสามัญ ฯ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 12-27 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส)

สาระสำคัญร่างอนุสัญญาฯ แบ่งออกเป็น 6 หมวด (25มาตรา) ประกอบด้วย หมวดที่ 1 นิยามศัพท์ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 หลักการพื้นฐานในการรับรองคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หมวดที่ 4 ข้อผูกพันที่รัฐภาคีมีต่ออนุสัญญาฯ หมวดที่ 5 กรอบการนำอนุสัญญา ฯ ไปปฏิบัติและความร่วมมือ และหมวดที่ 6 บทส่งท้าย ทั้งนี้ ร่างอนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคด้วยการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรทั่วโลกในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อหรือเพื่อการมีงานทำ รวมทั้งสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ทุกคนซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ