ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 26

ข่าวการเมือง Tuesday November 19, 2019 18:00 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 26 และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ตามประเด็นในกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 26 เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานและความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอ

สาระสำคัญ

กรอบการหารือดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ในประเด็นสำคัญได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 2) ยุทธศาสตร์การจัดการภัยแล้ง พ.ศ. 2563 – 2568 3) การดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนหลวงพระบาง และ4) ประเด็นอื่นๆ ตามที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ