การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม

ข่าวการเมือง Tuesday January 14, 2020 19:09 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งจะเป็นร่างผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงข่าวร่วมฯ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถดำเนินการได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลัง หากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ รวมทั้งอนุมัติให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสิรภพ ดวงสอดศรี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนและร่วมรับรองร่างแถลงข่าวร่วมฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวแห่งบรูไนดารุสซาลามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

การท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 (ASEAN Tourism Forum: ATF 2020) ระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2563 ณ เมืองบันดาเสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม โดยมีการประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 ประกอบด้วย (1) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 (2) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 และ (3) การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ครั้งที่ 19 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยในการเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าว เลขาธิการอาเซียนด้านการท่องเที่ยวในฐานะฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ ได้ยกร่างแถลงข่าวร่วม (Joint Media Statement) ซึ่งจะเป็นร่างผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนดังกล่าวในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 และจะมีการแถลงข่าวร่วมกันของรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในวันที่ 16 มกราคม 2563

ทั้งนี้ การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum: ATF) เป็นความร่วมมือกันภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นจุดหมายปลายทางเดียว (One Destination) โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะเวียนกันตามตัวอักษรของประเทศสมาชิก

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 มกราคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ