ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41

ข่าวการเมือง 21 มกราคม พ.ศ. 2563 17:51 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

สาระสำคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ ครั้งที่ 41 เน้นย้ำความสำคัญของการหาข้อสรุปการเจรจาเกษตรภายในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 12 ( Ministerial Conference: MC12) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ Article 20 ของความตกลงเกษตร โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการอุดหนุนภายในมากที่สุด และผลักดันการหารือให้มีความคืบหน้าเพื่อนำไปสู่การเจรจาเรื่องการเปิดตลาดและประเด็นคงค้างในเรื่องการแข่งขันด้านการส่งออกต่อไป สรุป ดังนี้

1. สมาชิกกลุ่มเครนส์ให้ความสำคัญกับการจำกัดและลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่สมาชิก (World Trade Organization: WTO) ผูกพันไว้ เนื่องจากพบว่า มูลค่าโดยรวมของการอุดหนุนภายในที่ก่อให้เกิดการบิดเบือนการค้าของสมาชิก WTO ทุกประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจมีมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาที่มาของตัวเลขดังกล่าว พบว่า มูลค่าการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้า ส่วนใหญ่กระทำโดยสมาชิก WTO เพียงไม่กี่ประเทศ

2. สมาชิกกลุ่มเครนส์ผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อลดมูลค่าการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าโดยรวมที่สมาชิก WTO ทุกประเทศผูกพันไว้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2573 ซึ่งการลดดังกล่าวจะต้องครอบคลุมการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าทุกประเภท

3. การลดมูลค่าการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าโดยรวมที่สมาชิก WTO ทุกประเทศผูกพันไว้จะเป็นไปตามสัดส่วนของวงเงินการอุดหนุนภายในที่สมาชิก WTO แต่ละประเทศมีสิทธิ์ใช้และผลกระทบต่อตลาดโลก โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการพัฒนาประเทศของสมาชิก WTO ด้วย

4. สมาชิกกลุ่มเครนส์ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคี และการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรจะต้องสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา

ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเครนส์ (Cairns Group Ministerial Meeting: CGMM) ครั้งที่ 41 จะมีขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 มกราคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ