ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข่าวการเมือง Tuesday February 11, 2020 16:50 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

มท. เสนอว่า เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับข้อกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวยังมีรายละเอียดบางประการที่จะต้องกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน (การใช้งานเพื่อรื้อถอนทาวเวอร์เครนลงจากตัวอาคาร) เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน เจ้าของผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ปิดหรือคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

2. กำหนดให้ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยัน ที่ใช้รับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นประจำสำหรับการก่อสร้างอาคารที่สูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน โดยบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่น ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผัง แบบแปลน การติดตั้งและรื้อถอน การตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ ต้องเป็นไปตามคู่มือหรือตามข้อกำหนดของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3. กำหนดให้นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะ ฐานรองรับต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และไม่น้อยกว่าสี่เท่าสำหรับนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้

4. กำหนดให้ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสูงที่ใช้สอยเป็นประจำ โดยบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่น ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผัง แบบแปลน การติดตั้งและรื้อถอน การตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ ต้องเป็นไปตามคู่มือหรือตามข้อกำหนดของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5. กำหนดให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างตามข้อ 4. มาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคารโดยอนุโลม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ