ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ข่าวการเมือง Tuesday February 18, 2020 18:22 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Memorandum of Cooperation in the Field of Road Transport of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Land. Infrastructure and Transport of the Republic of Korea) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขร่างบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนาม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวงคมนาคมโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยสำหรับการลงนามดังกล่าว ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างบันทึกความร่วมมือฯ มีดังนี้

1. ขอบเขตของความร่วมมือ จะเป็นการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนนที่คู่ภาคีมีความสนใจร่วมกัน โดยความร่วมมืออาจรวมถึง การขนส่งทางถนน และขอบเขตความร่วมมืออื่น ๆ ที่อาจตัดสินใจร่วมกันโดยคู่ภาคี โดยจะครอบคลุมถึงโครงการดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

(ข) ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Multi Lane Free Flow (MLFF ETCS)

(ค) โครงการทางด่วนใต้ดิน (Underground Expressway)

(ง) โครงการพัฒนาจุดพักรถ (Service Area Development)

(จ) ระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) สำหรับการขนส่งทางถนน

(ฉ) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และ

(ช) โครงการอื่น ๆ ที่อาจตัดสินใจร่วมกันโดยคู่ภาคี

2. รูปแบบความร่วมมือ คู่ภาคีอาจพิจารณารูปแบบความร่วมมือ ดังนี้

(ก) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และการวิจัย โดยอ้างอิงจากโครงการที่ระบุไว้ในขอบเขตของความร่วมมือ

(ข) การศึกษาความเป็นไปได้ การให้คำปรึกษา และการช่วยเหลือทางวิชาการในขั้นตอนเตรียมโครงการ

(ค) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

(ง) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ

(จ) การจัดการประชุม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมรูปแบบอื่น ๆ

(ฉ) โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

(ช) โครงการนำร่องต่าง ๆ

(ซ) การส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน

3. บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ไม่ก่อสิทธิหรือภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของทั้งสองประเทศ การจัดการทางด้านการเงินสำหรับการดำเนินการกิจกรรมภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะตัดสินใจร่วมกันโดยคู่ภาคี ตามความพร้อมทางการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ของคู่ภาคี

4. การมีผลบังคับใช้ ระยะเวลา และการสิ้นสุด บันทึกความร่วมมือฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ลงนาม เป็นระยะเวลาห้า (5) ปี สามารถต่ออายุได้โดยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่ภาคี ภาคีแต่ละฝ่ายอาจยกเลิกบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้ภาคีอีกฝ่ายทราบความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสาม (3) เดือน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ