รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

ข่าวการเมือง Friday April 3, 2020 14:03 —มติคณะรัฐมนตรี

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 419 หน่วยงาน ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ จำนวนทั้งสิ้น 644,181.4081 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 362,076.9753 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 282,104.4329 ล้านบาท โดยมีหน่วยรับงบประมาณกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าว จำนวน 158 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 8,455.6587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

ตารางแสดงภาพรวมมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

ประเภทรายจ่าย / งบประมาณตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ฯ

รวมทั้งสิ้น / 644,181.4081

1. รายจ่ายประจำ / 362,076.9753

1.1 รายการรายจ่ายประจำ / 360,854.6112

1.2 รายการ คชจ. ในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว / 1,222.3641

2. รายจ่ายลงทุน / 282,104.4329

ประเภทรายจ่าย - บรรเทาผลกระทบการระบาดของ COVID-19 (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ / พิจารณา)

รวมทั้งสิ้น 7,459.3821 / 3,182.4625

1. รายจ่ายประจำ 7,140.3298 / 3,043.7622

1.1 รายการรายจ่ายประจำ 6,935.2517 / 2,946.4614

1.2 รายการ คชจ. ในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 205.0781 / 97.3008

2. รายจ่ายลงทุน 319.0523 / 138.7003

ประเภทรายจ่าย / บรรเทาผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้ง (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ - พิจารณา)

รวมทั้งสิ้น 996.2766 / 544.1591

1. รายจ่ายประจำ 591.6342 / 162.7433

1.1 รายการรายจ่ายประจำ 573.9255 / 158.0470

1.2 รายการ คชจ. ในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 17.7087 / 4.6963

2. รายจ่ายลงทุน 404.6424 / 381.4158

ประเภทรายจ่าย / หน่วยรับงบประมาณเสนอแผนฯ รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น / 8,455.6587

1. รายจ่ายประจำ / 7,731.9640

1.1 รายการรายจ่ายประจำ / 7,509.1772

1.2 รายการ คชจ. ในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว / 222.7868

2. รายจ่ายลงทุน / 723.6947

ประเภทรายจ่าย / พิจารณารวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น / 3,726.6216

1. รายจ่ายประจำ / 3,206.5055

1.1 รายการรายจ่ายประจำ / 3,104.5084

1.2 รายการ คชจ. ในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว / 101.9971

2. รายจ่ายลงทุน / 520.1161

ประเภทรายจ่าย / ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น / 0.58

1. รายจ่ายประจำ / 0.89

1.1 รายการรายจ่ายประจำ / 0.86

1.2 รายการ คชจ. ในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว / 8.34

2. รายจ่ายลงทุน / 0.18

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการที่หน่วยรับงบประมาณเสนอแผนฯ มานั้น มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายตามมาตการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวนทั้งสิ้น 3,726.6216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของวงเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและก่อหนี้ จำแนกเป็นการดำเนินการตามมาตรการฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3,182.4625 ล้านบาท และการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 544.1591 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3,182.4625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 ของงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 3,043.7622 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 138.7003 ล้านบาท

2. มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จำนวน 544.1591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย/ก่อหนี้ จำแนกเป็น รายจ่ายประจำ จำนวน 162.7433 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 381.4158 ล้านบาท

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 เมษายน 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ