ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday April 7, 2020 18:39 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. กำหนดบทนิยาม ดังนี้

1.1 “เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือตรวจยึดเกี่ยวกับคดียาเสพติด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมดำเนินการ จนนำไปสู่การจับกุมหรือตรวจยึด โดยเป็นข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร และข้าราชการพลเรือน ในระดับตำแหน่งที่กำหนด และให้รวมถึงเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนที่สามารถขยายผลจนจับกุมผู้กระทำความผิดได้

1.2 “การขยายผล” หมายความว่า การสืบสวนหรือสอบสวนขยายผลจากคดียาเสพติดที่มีหรือเคยมีของเจ้าหน้าที่จนนำไปสู่การจับกุมผู้บงการหรือนักค้ายาในคดียาเสพติดรายสำคัญ

1.3 “คดียาเสพติดรายสำคัญ” เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง และต้องมีพฤติการณ์ดำเนินเป็นเครือข่าย หรือผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

2. กำหนดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเมื่อเจ้าพนักงานได้ดำเนินคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

2.1 คดีที่ยึดได้แต่ยาเสพติดให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งงดการสอบสวน สั่งไม่ฟ้อง หรือมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง ทั้งนี้ หากสามารถขยายผลได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ดังนี้

2.1.1 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุมเจ้าของยาเสพติด ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้สั่งการ หรือนายทุน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

2.1.2 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเป็นคดีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

2.2 คดีที่จับกุมได้ผู้ต้องหาและยาเสพติดของกลางให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง แต่หากพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องให้จ่ายเงินค่าตอบแทนโดยคำนวณจากปริมาณยาเสพติดร้อยละ 25 ของจำนวนเงินตามสิทธิที่จะได้รับ ทั้งนี้ หากสามารถขยายผลได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ดังนี้

2.2.1 กรณีเป็นการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

2.2.2 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนขยายผลไปจับกุมเจ้าของยาเสพติด ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้สั่งการหรือนายทุน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง

2.2.3 กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักสอบสวนขยายผลไปจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเป็นคดีใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนได้รับเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด

3. กำหนดให้ในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาข้อหาจำหน่าย โดยมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้กับเด็กหรือเยาวชนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้จ่ายเงินเพิ่มอีกคดีหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 เมษายน 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ