ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Wednesday July 8, 2020 16:07 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

กำหนดลุ่มน้ำของประเทศไทย จำนวน 22 ลุ่มน้ำ ได้แก่ (1) ลุ่มน้ำสาละวิน (2) ลุ่มน้ำโขงเหนือ (3) ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (4) ลุ่มน้ำชี (5) ลุ่มน้ำมูล (6) ลุ่มน้ำปิง (7) ลุ่มน้ำวัง (8) ลุ่มน้ำยม (9) ลุ่มน้ำน่าน (10) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (11) ลุ่มน้ำสะแกกรัง (12) ลุ่มน้ำป่าสัก (13) ลุ่มน้ำท่าจีน (14) ลุ่มน้ำแม่กลอง (15) ลุ่มน้ำบางปะกง (16) ลุ่มน้ำโตนเลสาบ (17) ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (18) ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ (19) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (20) ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (21) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (22) ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ดังนี้

ลุ่มน้ำ มีเขตพื้นที่ครอบคลุม

1. ลุ่มน้ำสาละวิน (1) จังหวัดเชียงใหม่ (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. ลุ่มน้ำโขงเหนือ (1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดเชียงใหม่ (3) จังหวัดพะเยา

3. ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (1) จังหวัดกาฬสินธุ์ (2) จังหวัดนครพนม (3) จังหวัดบึงกาฬ (4) จังหวัดพิษณุโลก (5) จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) จังหวัดมุกดาหาร (7) จังหวัดยโสธร (8) จังหวัดร้อยเอ็ด (9) จังหวัดเลย (10) จังหวัดสกลนคร (11) จังหวัดหนองคาย (12) จังหวัดหนองบัวลำภู (13) จังหวัดอำนาจเจริญ (14) จังหวัดอุดรธานี (15) จังหวัดอุบลราชธานี

4. ลุ่มน้ำชี (1) จังหวัดกาฬสินธ์ (2) จังหวัดขอนแก่น (3) จังหวัดชัยภูมิ (4) จังหวัดนครราชสีมา (5) จังหวัดเพชรบูรณ์ (6) จังหวัดมหาสารคาม (7) จังหวัดมุกดาหาร (8) จังหวัดยโสธร (9) จังหวัดร้อยเอ็ด (10) จังหวัดลพบุรี (11) จังหวัดเลย (12) จังหวัดศรีสะเกษ (13) จังหวัดหนองบัวลำภู (14) จังหวัดอุดรธานี (15) จังหวัดอุบลราชธานี

5. ลุ่มน้ำมูล (1) จังหวัดขอนแก่น (2) จังหวัดชัยภูมิ (3) จังหวัดนครนายก (4) จังหวัดนครราชสีมา (5) จังหวัดบุรีรัมย์ (6) จังหวัดปราจีนบุรี (7) จังหวัดมหาสารคาม (8) จังหวัดมุกดาหาร (9) จังหวัดยโสธร (10) จังหวัดร้อยเอ็ด (11) ศรีสะเกษ (12) จังหวัดสระแก้ว (13) จังหวัดสุรินทร์ (14) จังหวัดอำนาจเจริญ (15) จังหวัดอุบลราชธานี

6. ลุ่มน้ำปิง (1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดเชียงใหม่ (3) จังหวัดตาก (4) จังหวัดนครสวรรค์ (5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (6) จังหวัดลำพูน

7. ลุ่มน้ำวัง (1) จังหวัดเชียงราย (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดแพร่ (4) จังหวัดลำปาง

8. ลุ่มน้ำยม (1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครสวรรค์ (4) จังหวัดน่าน (5) จังหวัดพะเยา (6) จังหวัดพิจิตร (7) จังหวัดพิษณุโลก (8) จังหวัดแพร่ (9) จังหวัดลำปาง (10) จังหวัดสุโขทัย (11) จังหวัดอุตรดิตถ์

9. ลุ่มน้ำน่าน (1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค์ (3) จังหวัดน่าน (4) จังหวัดพิจิตร (5) จังหวัดพิษณุโลก (6) จังหวัดเพชรบูรณ์ (7) จังหวัดแพร่ (8) จังหวัดเลย (9) จังหวัดสุโขทัย (10) จังหวัดอุตรดิตถ์

10. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดกำแพงเพชร (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัดนครนายก (5) จังหวัดนครปฐม (6) จังหวัดนครสวรรค์ (7) จังหวัดนนทบุรี(8) จังหวัดปทุมธานี (9) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10) จังหวัดพิจิตร (11) จังหวัดเพชรบูรณ์ (12) จังหวัดลพบุรี (13) จังหวัดสมุทรปราการ (14) จังหวัดสมุทรสาคร (15) จังหวัดสระบุรี(16) จังหวัดสิงห์บุรี (17) จังหวัดสุพรรณบุรี (18) จังหวัดอ่างทอง (19) จังหวัดอุทัยธานี

11. ลุ่มน้ำสะแกกรัง (1) จังหวัดกำแพงเพชร (2) จังหวัดนครสวรรค์ (3) จังหวัดอุทัยธานี

12. ลุ่มน้ำป่าสัก (1) จังหวัดชัยภูมิ (2) จังหวัดนครราชสีมา (3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(4) จังหวัดเพชรบูรณ์ (5) จังหวัดลพบุรี (6) จังหวัดเลย (7) จังหวัดสระบุรี

13. ลุ่มน้ำท่าจีน (1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดกาญจนบุรี (3) จังหวัดชัยนาท (4) จังหวัดนครปฐม (5) จังหวัดนนทบุรี (6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7) จังหวัดราชบุรี(8) จังหวัดสมุทรสงคราม (9) จังหวัดสมุทรสาคร (10) จังหวัดสิงห์บุรี (11) จังหวัดสุพรรณบุรี (12) จังหวัดอ่างทอง (13) จังหวัดอุทัยธานี

14. ลุ่มน้ำแม่กลอง (1) จังหวัดกาญจนบุรี (2) จังหวัดตาก (3) จังหวัดนครปฐม (4) จังหวัดราชบุรี (5) จังหวัดสมุทรสงคราม (6) จังหวัดสมุทรสาคร (7) จังหวัดสุพรรณบุรี(8) จังหวัดอุทัยธานี

15. ลุ่มน้ำบางปะกง (1) กรุงเทพมหานคร (2) จังหวัดจันทบุรี (3) จังหวัดฉะเชิงเทรา (4) จังหวัดชลบุรี (5) จังหวัดนครนายก (6) จังหวัดนครราชสีมา (7) จังหวัดปทุมธานี (8) จังหวัดปราจีนบุรี (9) จังหวัดสมุทรปราการ (10) จังหวัดสะแก้ว (11) จังหวัดสระบุรี

16. ลุ่มน้ำโตนเลสาบ (1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดตราด (3) จังหวัดสระแก้ว

17. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (1) จังหวัดจันทบุรี (2) จังหวัดฉะเชิงเทรา (3) จังหวัดชลบุรี (4) จังหวัดตราด (5) จังหวัดระยอง

18. ลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ (1) จังหวัดชุมพร (2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (3) จังหวัดเพชรบุรี (4) จังหวัดราชบุรี (5) จังหวัดสมุทรสงคราม

19. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช (5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (6) จังหวัดพังงา (7) จังหวัดพัทลุง (8) จังหวัดระนอง (9) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20. ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (1) จังหวัดตรัง (2) จังหวัดนครศรีธรรมราช (3) จังหวัดพัทลุง (4) จังหวัดยะลา

(5) จังหวัดสงขลา (6) จังหวัดสตูล

21. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (1) จังหวัดนราธิวาส (2) จังหวัดปัตตานี (3) จังหวัดยะลา (4) จังหวัดสงขลา

22. ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก (1) จังหวัดกระบี่ (2) จังหวัดชุมพร (3) จังหวัดตรัง (4) จังหวัดนครศรีธรรมราช (5) จังหวัดพังงา (6) จังหวัดพัทลุง (7) จังหวัดภูเก็ต (8) จังหวัดระนอง (9) จังหวัดสงขลา (10) จังหวัดสตูล (11) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 กรกฎาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ