รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน

ข่าวการเมือง Thursday August 13, 2020 19:49 —มติคณะรัฐมนตรี

รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ผ่านระบบ การประชุมทางไกล

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 มิถุนายน 2563) เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน] ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

สาระสำคัญรายงานสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

1. การรับรองและการเพิ่มเติมถ้อยคำในร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน

2. ถ้อยแถลงในนามรัฐบาลไทยต่อที่ประชุมฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถึงมาตรการของรัฐบาลไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่

(1) มาตรการด้านการเงิน

(2) มาตรการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย

(3) มาตรการเชิงรุก และ

(4) มาตรการความร่วมมือทางสังคม

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมฯ

(1) ประเทศไทยได้มีโอกาสนำเสนอความสำเร็จในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมทั้งความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ บรรเทาผลกระทบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

(2) ในมิติด้านการผลักดันนโยบายระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศสมาชิกอาเซียน และรัฐมนตรีอาเซียนฯ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทเรียนความสำเร็จจากแนวปฏิบัติที่ดีของมาตรการที่รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำมาใช้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อท้าทาย ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประสบ

4. ประเด็นที่ประเทศไทยต้องไปดำเนินการต่อ

(1) การส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของไทย นำหลักการในถ้อยแถลงร่วมฯ ไปขับเคลื่อนสู่ระดับปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

(2) สนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยในบริบทของการรับมือโรคระบาด

(3) ส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 สิงหาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ