ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินและความเห็นชอบร่างข้อตกลงการจ้างและสัญญาจ้างสัญญางาน ระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร

ข่าวการเมือง Tuesday September 29, 2020 19:16 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินและความเห็นชอบร่างข้อตกลงการจ้างและสัญญาจ้างสัญญางาน ระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (THE TRACKWORK, ELECTRICAL AND MECHANICAL (E&M) SYSTEM, EMU, AND TRAINING CONTRACT) (สัญญา 2.3) ฉบับสมบูรณ์ โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร ? หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ ? นครราชสีมา)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับกรอบวงเงินของสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) (The Trackwork, Electrical and Mechanical (E&M) System, EMU, and Training Contract) ที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จาก 38,558,380,000 บาท เป็น 50,633,500,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ซึ่งไม่กระทบกับกรอบวงเงินรวมของโครงการ และให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสัญญา 2.3 ให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งสิ้น และร่างสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร ? หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร ? นคราชสีมา) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 50,633,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับผลรวมของจำนวนเงิน 2 ส่วน ดังนี้ (1) จำนวนเงิน 1,313,895,268 ดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งเทียบเท่ากับ 40,506,799,859.50 บาท) และ (2) จำนวนเงิน 10,126,700,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 สำหรับแนวทางการรับภาระค่าจ้างสัญญางานระบบราง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) และแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียดด้านงบประมาณ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง สรุป ดังนี้

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร ? หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร ? นครราชสีมา) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดทำร่างสัญญา 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (THE TRACKWORK, ELECTRICAL AND MECHANICAL (E&M) SYSTEM, EMU, AND TRAINING CONTRACT) (สัญญา 2.3) ซึ่งร่างสัญญาดังกล่าวผ่านการพิจารณาของอัยการสูงสุดแล้ว ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2560 โดยขอปรับกรอบวงเงินสัญญา 2.3 จากเดิมวงเงิน 38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมจำนวน 12,075.12 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง เนื่องจากมีการปรับขอบเขตงานการเปลี่ยนรุ่นขบวนรถ การเปลี่ยนรูปแบบทาง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยได้ปรับเกลี่ยวงเงินค่าใช้จ่ายภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ภายใต้กรองวงเงินจำนวน 179,412.21 ล้านบาท สำหรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามสัญญาดังกล่าวกระทรวงคมนาคม (คค.) ได้ขอให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายของสัญญา 2.3 และค่าความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และเสนอขอความเห็นชอบให้ รฟท. มีอำนาจในการปรับปรุงรายละเอียดด้านงบประมาณของสัญญา 2.3 ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณของ รฟท. ทั้งนี้ คค. ได้รายงานผลการประกวดราคางานโยธาของโครงการฯ ประกอบด้วย 14 สัญญา (สถานะ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) ดังนี้ (1) ก่อสร้างแล้ว 2 สัญญา (2) อยู่ระหว่างลงนาม 8 สัญญา (3) อนุมัติสั่งจ้างแล้ว/อยู่ระหว่างประกาศผลประกวดราคา 2 สัญญา (4) อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารประกวดราคา 1 สัญญา และ (5) ดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น 1 สัญญา

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 29 กันยายน 2563


แท็ก รถไฟ   rain  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ