ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ข่าวการเมือง Tuesday October 20, 2020 18:11 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค และความมุ่งมั่นในการดำเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิผลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยไม่มีการลงนามในร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย (non-legal binding) ทั้งนี้ เอเปคเป็นเวทีการประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ หากสมาชิกได้ตกลงร่วมกันในเรื่องสำคัญ ๆ เอเปคก็มีกลไกในการติดตามผล และที่ผ่านมาไทยได้ให้การสนับสนุนและดำเนินความร่วมมือในกรอบเอเปคมาโดยตลอด

2. สาระสำคัญของแถลงการณ์ ประกอบด้วย

(1) แสดงความเสียใจต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตร รวมถึงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมทั่วโลก

(2) เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

(3) ระลึกถึงแถลงการณ์ของรัฐมนตรีการค้าเอเปค ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการอำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของสินค้าและบริการที่มีความจำเป็น รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรข้ามพรมแดน

(4) การดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหาร

(5) เรียกร้องให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินมาตรการและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จำเป็นในระดับประเทศ โดยคำนึงถึงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปราะบางภายในเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค (6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสมาชิกเอเปค เพื่อให้แน่ใจว่ามีอาหารเพียงพอ ปลอดภัย ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางโภชนาการ และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดภายในประเทศ

(7) รับทราบบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชนในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

(8) รับทราบถึงข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษธุรกิจเอเปค สำหรับแนวทางการผลิตอาหารทั้งระบบ โครงสร้างพื้นฐาน ช่องทางการจัดจำหน่าย การค้า และกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการผลิตและอุปทานที่มั่นคง และการค้าอาหารดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

(9) ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร โดยจับคู่ผู้ผลิตโดยตรงกับผู้บริโภคมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และช่องทางการจัดจำหน่าย และลดการสูญเสียอาหารและของเสีย

(10) ยินดีกับผลของการทบทวนแผนงานความมั่นคงด้านอาหารปี 2020 ที่ดำเนินการโดยมาเลเซีย

(11) ชื่นชมหน่วยสนับสนุนนโยบายเอเปคสำหรับการพัฒนาบทสรุปของนโยบาย/มาตรการด้านความมั่นคงอาหารของสมาชิกเอเปคเพื่อรับมือต่อโรคโควิด 19 (12) ยินดีกับผลสำเร็จของการประชุมคณะทำงานต่าง ๆ รวมถึงคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร (ATCWG) การหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (HLPDAB) หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงด้านอาหาร (PPFS) และคณะทำงานด้านมหาสมุทรและการประมง (OFWG) รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

(13) ขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียสำหรับการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคผ่านระบบการประชุมทางไกล

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 ตุลาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ