รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อรายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวการเมือง Tuesday December 1, 2020 18:30 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อรายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อรายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป

เรื่องเดิม
1. กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนขอให้ตรวจสอบ กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดกัญญาภัทรการโยธา ได้ก่อสร้างบ่อกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ว่า ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยไม่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสีย
2. กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้ขุดดินถมดินเพื่อก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอยโดยฝ่าฝืนมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ประกอบกิจการรับขนและกำจัดมูลฝอยโดยมิได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตตามกฎหมาย ทราบการกระทำโดยฝ่าฝืนกฎหมายของห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ แล้ว กลับละเลยมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินว่า ควรเร่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพิจารณาดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ฐานฝ่าฝืนมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ดังกล่าว ดังนี้

2.1 กรณีที่ให้เร่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว แต่เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้รับทราบข้อเสนอแนะของ กสม. แล้ว ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินอีก จึงเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

2.2 กรณีที่ให้ดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ฐานฝ่าฝืนมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินอ้างว่าไม่ได้ดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เนื่องจากพื้นที่ร้องเรียนอยู่ในความครอบครองของเอกชน และพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นบ่อฝังกลบมูลฝอยแล้ว เห็นว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินยกเว้นไม่ต้องดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้กระทำความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจึงไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

กสม. ได้รายงานกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต่อคณะรัฐมนตรี 3. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานในเรื่องดังกล่าว โดยให้ มท. สรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง
มท. รายงานว่า
1. มท. ได้ แจ้งให้ ทส. สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดระนองพิจารณาดำเนินการต่อข้อเสนอแนะของ กสม. ตามคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)ตามข้อ 2.3 และรายงานผลให้ มท. ทราบ เพื่อประมวลผลแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้แจ้งผลการดำเนินการ ดังนี้

1.1 ทส. แจ้งว่า หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในกรณีการก่อสร้างบ่อกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบ ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองแล้ว โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า จังหวัดระนองควรเร่งจัดหาพื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป และดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการคัดค้านจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ กรณีจังหวัดระนอง หรือองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถปรึกษาขอคำแนะนำทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ต่อไปได้

1.2 สธ. แจ้งว่า สธ. โดยกรมอนามัยได้จัดทำแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่แก่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข ได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดระนอง ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 17/3 เพื่อดำเนินการ (1) เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) กำกับดูแลให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด (3) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามข้อ (1) และ (2) และรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขโดยเร็ว

1.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ขอความร่วมมือจังหวัดระนอง พิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเร่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและให้ดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาภัทรการโยธา รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหามูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยของจังหวัดระนอง

1.4 จังหวัดระนองแจ้งว่า ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และอยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากนายอำเภอกะเปอร์ ทั้งนี้ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาภัทรการโยธา แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 2. มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าว มท. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทส. สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดระนอง พิจารณาดำเนินการตามรายงานฯ โดยได้กำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. ตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะของ กสม.

1. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินควรเร่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สรุปผลการพิจารณา

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ข้อเสนอแนะของ กสม.

2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาภัทรการโยธา ฐานฝ่าฝืนมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 และมาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สรุปผลการพิจารณา

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้แจ้งความดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กัญญาภัทรการโยธา แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ