ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13

ข่าวการเมือง Tuesday December 1, 2020 18:51 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 และมอบหมายส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมของถ้อยแถลงร่วมของการประชุมฯ สาระสำคัญของถ้อยแถลงร่วมฯ ไม่แตกต่างจากร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แต่มีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

  • การแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และชื่นชมความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ
  • ประเทศญี่ปุ่นได้ปรับเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือจากเดิม 33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการขยายความร่วมมือด้านวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ ในประเทศลุ่มน้ำโขง
  • อาเซียนได้มีข้อริเริ่มในการจัดตั้งกองทุนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ในอนาคต และการจัดตั้งคลังสำรองระดับภูมิภาคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และมาตรการดำเนินการที่มีมาตรฐานในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
  • ประเทศไทยมีข้อเสนอเรื่อง ?Project sharing experiences and knowledge transfer through cross-border medical networking system? เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับโรคระบาด
  • การยืนยันความมุ่งมั่นในการบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อกลุ่มผู้เปราะบาง การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร การเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคเอกชนและภาคนวัตกรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามหลักการ G20 ว่าด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
  • ญี่ปุ่นได้มีข้อริเริ่ม KUSANONE Mekong SDGs Initiative โดยจะสมทบเงิน 1,000 ล้านเยน สำหรับปี ค.ศ. 2020 (ประมาณ 300 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับ รากหญ้าในอนุภูมิภาค

เพื่อให้มีการนำผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดบนพื้นฐานของความพยายามในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างบูรณาการผ่านความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคโควิด-19

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ