การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 และร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7

ข่าวการเมือง Tuesday December 1, 2020 18:53 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 14 และร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7 รวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่างเอกสารความร่วมมือฯ จำนวน 7 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเพื่อความแน่นแฟ้นและพร้อมต่อการตอบสนองของอาเซียน (Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Defence Cooperation for a Cohesive and Responsive ASEAN)

2. ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาว่าด้วยวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Joint Declaration by the ADMM-Plus Defence Ministers on Strategic Security Vision of the ADMM-Plus)

3. ร่างระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียน ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Standard Operating Procedures of ASEAN Militaries Ready Group (AMRG) on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR))

4. ร่างระเบียบปฏิบัติประจำในการแลกเปลี่ยนข่าวสารทางยุทธศาสตร์ของเอกสารแนวความคิดอาเซียนอาวเวอร์อาย (ASEAN Our Eyes Standard Operating Procedure for Strategic Information Exchange)

5. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการประดับธงอาเซียนร่วมกับธงประจำชาติของหน่วยทหารประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Concept Paper on the ASEAN Flag to be Displayed next to the Nation Flag at the Compound of ASEAN Member State?s Military Units Participating in United Nations Peacekeeping Operation)

6. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน (Concept Paper on Developing the Linkage between the ASEAN Defence Ministers? Meeting (ADMM) and the ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting (ACDFM))

7. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Concept Paper on Enhancing the Defence Attache Posts among ASEAN Member States)

โดยมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่วมรับรองร่างเอกสารความร่วมมือฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างฏิญญาร่วมฯ และร่างเอกสารความร่วมมือฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ร่างปฏิญญาร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการส่งเสริมความแน่นแฟ้นและพร้อมตอบสนองของอาเซียน ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาค โดยร่างเอกสารความร่วมมือฯ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือให้อาเซียนสามารถรับมือและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงของภูมิภาคในปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือให้เป็นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างเอกสารดังกล่าวแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างเอกสารฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อรับมือภัยคุกคามและส่งเสริมความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค หาก กห. ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นไปตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ