ข่าวอินโฟเควสท์
15:12 กระทรวงคลังจีนเผยกำไรรัฐวิสาหกิจ 5 เดือนแรกพุ่งขี้น 20.9% ทะลุ 1.29 ล้านล้านหยวน   กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า กำไรของรัฐวิสาหกิจจีน (SOE) ในช่…
13:01 สตรีชาวซาอุฯขับรถได้เป็นวันแรกวันนี้ คาดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ   สตรีชาวซาอุดีอาระเบียได้รับอนุญาตให้ขับรถได้เป็นวันแรกในวันนี้ หลังคำสั่…

การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2552-2554

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 15 ตุลาคม 2551 11:10:31 น.
คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2552-2554 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังนี้
1. กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการฯ เห็นชอบขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2554) ดังนี้

ขั้นตอน                                                    กำหนดเวลา

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1                 10 ตุลาคม 2551

2. ประชุมส่วนราชการเพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายเรื่อง

การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน)             16 ตุลาคม 2551

3. กระทรวง/ส่วนราชการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2552-2554  และประสานกับสำนักงบประมาณ (สงป.)  ในการปรับ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ

2552  ให้สอดคล้องกับนโยบายที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกของรัฐบาล           16-22 ตุลาคม 2551

4. ส่วนราชการส่งแผนการบริหาราชการแผ่นดินของกระทรวงให้ สศช.

สงป. กระทรวงการคลัง  สมช.และ กพร.                                22  ตุลาคม 2551

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินบูรณาการแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังนี้
5.1 สศช. บูรณาการนโยบายเร่งด่วน  นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนโยบายต่างประเทศ
5.2 สมช. บูรณาการนโยบายด้านความมั่นคง และจัดส่งให้ สศช.
5.3 กพร. บูรณาการนโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และจัดส่งให้ สศช.
5.4 สงป. ประสานกระทรวงและส่วนราชการในการปรับ
แผนปฏิบัติและแผนการใช้จายงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ 2552
ให้สอดคล้องกับนดยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และบูรณาการงบประมาณ
แผ่นดินในช่วง 2552-2554 และจัดส่งให้ สศช.
5.5 สงป. และกระทรวงการคลังพิจารณาบูรณาการแหล่งเงินที่

เหมาะสมสำหรับแผนงาน/โครงการ และจัดส่งให้ สศช.                  22-24 ตุลาคม 2551

6. สศช. บูรณาการแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 2552-2554                   24-26 ตุลาคม 2551

7. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 2                    27  ตุลาคม 2551

8. เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณา                                  28 ตุลาคม 2551

สำหรับกำหนดการประชุมมอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด  สำหรับการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00-12.00 น. นั้น จะจัดขึ้น ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬารไชยประวัติ) จะบรรยายแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยฝ่ายเลขานุการ (สศช. และ กพร.) และ สงป. จะชี้แจงแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนฯ  และการปรับแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

2. แนวทางการจัดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และขั้นตอนการดำเนินการ  เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่แถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เป็นนโยบายที่มีความต่อเนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมา ดังนั้น ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดแนวทางจัดทำแผนฯ ของกระทรวง และส่วนราชการต่าง ๆ และขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

2.1 แนวทางการดำเนินการ

2.1.1  กระทรวง/ส่วนราชการ ดำเนินการปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2551-2554 (Rolling Plan)  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

2.1.2 กระทรวง/ส่วนราชการ ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานของแผนงาน / โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2552 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา โดยประสานกับสำนักงบประมาณ (สงป.) เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จก่อนและจัดส่งแผนการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวง/ส่วนราชการให้ สศช. กพร. สมช. สงป. และกระทรวงการคลัง โดยในเบื้องต้นให้ปรับแผนให้สอดคคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

2.1.3 กระทรวง/ส่วนราชการ ดำเนินการปรับแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไปให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในข้อ 2-ข้อ 8

2.1.4 การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง/ส่วนราชการและการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล ควรยึดหลักความจำเป็นและกรอบวินัยการคลัง

2.1.5 การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน จะบูรณาการแผนงาน / โครงการ ของกระทรวงต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 8 ข้อ
2.2 ขั้นตอนการดำเนินการ

เมื่อกระทรวง/ส่วนราชการ จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละนโยบายแล้ว ให้จัดส่งแผนการบริหารราชการแผ่นดินผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวง/ส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ สศช.  กพร.   สมช. สงป.  และกระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป

3. องค์ประกอบของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554

3.1 คณะกรรมการฯ เห็นชอบองค์ประกอบของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 โดยประกอบด้วย 1) แนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ 2) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน แยกรายนโยบาย 3) กลไกการนำแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ  4) บทสรุป 5) ตารางข้อมูลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ 6) ภาคผนวก รวมทั้งเห็นชอบแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับกระทรวงและส่วนราชการในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

3.2 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้กำหนดเป็นหลักการในเรื่องการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้ผู้รับประโยชน์คือประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดกลไก และตัวชี้วัด เพื่อผลักดัน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถึงประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่  14 ตุลาคม 2551--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง