ข่าวอินโฟเควสท์
18:24 ตุรกีเตรียมจัดเลือกตั้งประธานาธิบดี-สมาชิกรัฐสภา พรุ่งนี้   ตุรกีจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาในวันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะ…
17:46 เกิดเหตุระเบิดในเมืองหลวงของเอธิโอเปีย บาดเจ็บอย่างน้อย 83 คน ขณะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต   สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดระหว่างการชุม…
17:14 "เสียวหมี่" เตรียมเข้าเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกง หวังระดมทุน $6.1 พันล้าน   เสียวหมี่ คอร์ป บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีน เปิดเผยในวันนี้ว่า บริษัทหวั…
16:27 นายกฯ หารือภาคเอกชนไทยฝากช่วยขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับคณะเอกชนไทย ได้แก่ …
16:09 "คิม จอง พิล" อดีตนายกฯเกาหลีใต้ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 92 ปี   นายคิม จอง พิล อดีตนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปูทางสู่การฟื้นความ…

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์: การกู้เงินรายย่อยนอกระบบ

ข่าวผลสำรวจ ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ -- อังคารที่ 20 มีนาคม 2550 15:41:19 น.
ความหมาย
การกู้เงินรายย่อยนอกระบบ หมายถึง การกู้เงินจากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ สถาบันที่ตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้เงินกู้ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท
หลักการและเหตุผล
ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการกู้เงินในระบบ อาทิ เช่น ธนาคารพาณิชย์ เพราะมีหลักเกณฑ์ในการกู้อย่าง

รอบคอบ ครั้นจะไปขอกู้จากโรงรับจำนำ บางครั้งก็อาจจะได้รับเงินน้อย เพราะขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักทรัพย์ ดังนั้นแหล่งเงินกู้ที่พอจะช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องใช้เงินได้ก็คือ การกู้เงินจากนอกระบบ จึงเป็นที่มาของธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ในเรื่องการกู้เงินรายย่อยนอกระบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาสาเหตุ และวัตถุประสงค์ของการกู้เงินนอกระบบ
2. เพื่อต้องการทราบวงเงินกู้ วิธีการคิดดอกเบี้ย และความสามารถในการผ่อนชำระ
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิจัยต่อไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
ตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลที่เคย หรือ กำลังกู้เงินนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,089 ตัวอย่าง จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ
โดยมอบให้นักศึกษาภายใต้การควบคุมของ Supervisor ออกไปสัมภาษณ์ตัวอย่างตามสถานที่กำหนดในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-7
มกราคม 2545
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
หนึ่งในสี่ของผู้กู้ที่ผิดเวลาชำระหนี้เงินกู้จากนายทุนนอกระบบจะถูกขู่ทำร้าย
ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,089 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการกู้เงิน
ย่อยนอกระบบ ซึ่งเป็นการกู้เงินจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน
30,000 บาท พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 27กู้ยืมจากญาติพี่น้อง ร้อยละ 26 เล่นแชร์ในระหว่างเพื่อนฝูง ร้อยละ 23 กู้ยืมจากเพื่อน และอีกร้อยละ 20
เป็นการกู้ยืมจากนายทุนรายย่อยนอกระบบ
-  เพศหญิงนิยมเล่นแชร์มากกว่าชาย โดยเพศหญิงเล่นแชร์ร้อยละ 8 และเพศชายเล่นแชร์ร้อยละ 14 ผู้มีอาชีพส่วนตัว เช่น ขายของ
ชำ แม่ค้าในตลาดสด รถเข็นขายผลไม้ ส้มตำ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ฯลฯ นิยมเล่นแชร์ถึงร้อยละ 29 รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้างเอกชน และรับ
ราชการ ซึ่งเล่นแชร์ ร้อยละ 24 และ 21 ตามลำดับ

-  สาเหตุสำคัญที่สุดที่มีการกู้ยืมเงินนอกระบบซึ่งมีถึงร้อยละ 31 เพราะการกู้ยืมไม่ยุ่งยาก รองลงมาคือ ร้อยละ 28 กู้เพราะได้เงินกู้

เร็ว และอีกร้อยละ 26 กู้เพราะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
-  วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินนอกระบบพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของตน

และครอบครัว เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ จ่ายค่าเล่าเรียนบุตร นำไปลงทุน และจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ยังมีผู้กู้อีกร้อยละ 7 ไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำ

เป็น เช่น เล่นการพนัน ซื้อยาเสพติด สุรา นำไปใช้หนี้เงินกู้ และไปเที่ยว

-  วงเงินกู้ยืมที่กู้กันทั่วไปอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท กู้ระยะเวลาที่กู้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15-30 วัน ซึ่งดอกเบี้ยจ่ายพร้อมเงิน

ต้นเป็นรายเดือน หรือดอกเบี้ยจ่ายพร้อมเงินต้นเป็นรายวัน คิดเป็นร้อยละ 46 และ 14 ตามลำดับ ผู้กู้ส่วนใหญ่ร้อยละ 84 จะได้เงินต้นเต็มจำนวนโดย
ไม่มีการหักดอกเบี้ยก่อน
-  ในการกู้เงินโดยไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกันมีถึงร้อยละ 68 และที่ใช้บุคคลค้ำประกันมีร้อยละ 14 โดยผู้กู้ส่วนใหญ่ร้อยละ 51 สามารถ
ชำระเงินกู้ตรงตามสัญญา ในจำนวนนี้ชำระครั้งเดียวหมดมีถึงร้อยละ 33
-  เมื่อผู้กู้ผิดชำระหนี้พบว่าร้อยละ 46 สามารถเจรจากับนายทุนให้ยอมผ่อนผันได้โดยการเสียดอกเบี้ยเพิ่ม ร้อยละ 18 จะถูกยึดสิ่งของที่
นำมาค้ำประกัน และอีกร้อยละ 25 จะถูกขู่ทำร้าย
ตารางที่ 1 ร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามเพศ
เพศ          ร้อยละ
ชาย           45.1
หญิง           54.9
รวม          100.0
ตารางที่ 2 ร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามอายุ
อายุ              ร้อยละ
20-24 ปี          25.3
25-29 ปี          19.7
30-39 ปี          32.2
40 ปีขึ้นไป         22.2
ไม่ระบุ             0.6
รวม             100.0
ตารางที่ 3 ร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส        ร้อยละ
สมรส               46.5
โสด                46.9
อื่นๆ   (หย่า, หม้าย)   0.7
ไม่ระบุ               5.9
รวม               100.0
ตารางที่ 4 ร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา                       ร้อยละ

ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า                  26.2

มัธยมศึกษา/ปวช.                      32.4

อนุปริญญา/ปริญญาตรี หรือสูงกว่า           40.6

ไม่ระบุ                               0.8

รวม                               100.0

ตารางที่ 5 ร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ                        ร้อยละ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           16.7
ลูกจ้างเอกชน                  22.5

แม่บ้าน                        6.6

ทำงานส่วนตัว                  27.3
ช่วยธุรกิจครอบครัว               3.4

นักศึกษา                      15.5

อื่น ๆ                         3.2

ไม่ระบุ                        4.8

รวม                        100.0

ตารางที่ 6 ร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามแหล่งเงินกู้
แหล่งเงินกู้                   ร้อยละ

เล่นแชร์                      25.5

กู้ยืมจากนายทุนรายย่อย           18.9
กู้ยืมญาติพี่น้อง                  27.3
กู้ยืมจากเพื่อน                  22.7

อื่นๆ                          3.3

ไม่ระบุ                        2.3

รวม                        100.0

ตารางที่ 7 ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการกู้
เหตุผลการกู้ยืมเงินนอกระบบ      ร้อยละ
กู้ยืมไม่ยุ่งยากและสะดวก          30.7
ได้เงินกู้เร็ว                   27.5
หาแหล่งเงินกู้ได้ง่าย              9.0
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน       26.0

อื่นๆ                          4.7

ไม่ระบุ                        2.3

รวม                        100.0

ตารางที่ 8 ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามสาเหตุการกู้เงินนอกระบบ
สาเหตุการกู้เงินนอกระบบ        ร้อยละ
ใช้จ่ายซื้ออาหารและสิ่งจำเป็น      37.2
การศึกษาของบุตร               10.4

นำไปลงทุน                    30.8

นำไปใช้หนี้เงินกู้ที่อื่น              4.9
รักษาพยาบาล                   3.1
นำไปออกกู้ต่อ                   1.3

เล่นการพนัน                    1.2

ซื้อยาเสพติด                    0.2

ไปเที่ยว                       2.9

ซื้อสุรา                        0.3

อื่น ๆ                         5.9

ไม่ระบุ                        1.7

รวม                        100.0

ตารางที่ 9 ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามลักษณะการจ่ายดอกเบี้ย
ลักษณะการจ่ายดอกเบี้ย                  ร้อยละ
จ่ายดอกเบี้ยพร้อมต้นเป็นรายวัน             13.7
จ่ายดอกเบี้ยพร้อมต้นเป็นรายสัปดาห์           3.9
จ่ายดอกเบี้ยพร้อมต้นเป็นราย ๑๕ วัน          6.5
จ่ายดอกเบี้ยพร้อมต้นเป็นรายเดือน           46.2

อื่น ๆ                                24.00

ไม่ระบุ                                5.7

รวม                                100.0

ตารางที่ 10  ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามลักษณะการได้รับเงินกู้
ลักษณะการได้รับเงินกู้           ร้อยละ
รับเงินต้นเต็มจำนวน            83.8
รับเงินต้นไม่เต็มจำนวน          11.6

อื่น ๆ                        3.0

ไม่ระบุ                       1.6

รวม                       100.0

ตารางที่ 11 ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามลักษณะการคิดดอกเบี้ย
ลักษณะการคิดดอกเบี้ย          ร้อยละ
หักดอกเบี้ยพร้อมต้น             52.9
หักต้นก่อน                    11.3

อื่น ๆ                       29.5

ไม่ระบุ                       6.3

รวม                       100.0

ตารางที่ 12 ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามสิ่งที่นำมาใช้ในการค้ำประกัน
สิ่งที่นำมาใช้ในการค้ำประกัน     ร้อยละ
ไม่ต้องใช้                   67.9
บุคคลค้ำประกัน               13.4
เครื่องใช้ไฟฟ้า                1.3
ยานพาหนะ                   1.0
เอกสารที่ดิน                  3.9
เครื่องประดับราคาแพง          1.0

เช็ค                        0.7

อื่น ๆ                       8.9

ไม่ระบุ                      1.9

รวม                      100.0

ตารางที่ 13 ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามความสามารถการชำระหนี้

ความสามารถการชำระหนี้                         ร้อยละ

ชำระครั้งเดียวหมด                               33.0

ชำระตรงตามสัญญา                               51.3

ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา                       3.0

ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาแต่ได้รับการผ่อนผัน        11.7

ไม่ระบุ                                         1.0

รวม                                         100.0

ตารางที่ 14 ร้อยละของผู้กู้เงินนอกระบบจำแนกตามผลที่ได้รับจากการผิดนัดชำระหนี้
ผลที่ได้รับจากการผิดเวลาชำระหนี้                ร้อยละ

ถูกยึดสิ่งที่นำมาค้ำประกัน                        17.6

ผ่อนผันได้แต่ต้องเสียดอกเบี้ย                     45.8

ถูกขู่ทำร้ายทันทีที่ผิดนัดครั้งแรก                     7.7

ถูกขู่ทำร้ายหลังจากผิดนัดชำระหนี้มาหลายครั้ง         10.6

ถูกทำร้ายร่างกายทันทีที่ผิดนัดครั้งแรก                2.0

ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อผิดนัดชำระหนี้หลายครั้ง          5.0

ถูกตำรวจจับดำเนินคดี                           1.6

อื่น ๆ                                       9.7

รวม                                      100.0

--ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์--
-พห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง