จับตา ครม.ปรับปรุงงบรายจ่ายปี 67 เร่งวันพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ เร็วขึ้น

ข่าวทั่วไป Tuesday February 27, 2024 10:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

จับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ สำนักงบประมาณ จะเสนอการปรับวันพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เร็วขึ้น โดยจะเลื่อนวันพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระ 2 และ 3 ขึ้นมาเป็นวันที่ 20-21 มี.ค. จากปฏิทินงบประมาณเดิมในวันที่ 3-4 เม.ย. 67 ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายปี 67 ได้เร็วขึ้น จากเดิมที่คาดว่างบประมาณจะออกในเดือน พ.ค.67

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณ เสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงเสนอการเสนอคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ

และเสนอร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

ส่วนวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยและความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 1 และเงินชดเชยความเสียหายรอบแรก ครั้งที่ 2 ตาม พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างพิธีสารฉบับที่ 1เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง (First Protocol to Amend ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement)
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอการร่วมรับรองเอกสารกรอบการอำนวยความสะดวกด้านบริการของอาเซียน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเชียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat)
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 6 และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement)
 • กระทรวงแรงงาน เสนอเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 6 และร่างแถลงการณ์ระดับสูง (High-Level Statement) การเสนอร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570 และร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานระดับชาติ ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย วาระปี 2566-2570
 • กระทรวงกลาโหม เสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
 • คณะกรรมการนโยบายและแผนฯ เสนอการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2567-2569

สำหรับวาระเพื่อรับทราบ อาทิ

 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการด้านความปลอดภัยของผู้รับใบอนุญาต กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนม.ค. 67
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนธ.ค. 66
 • กระทรวงพลังงาน เสนอสรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร สำหรับบ่อบาดาล
 • กระทรวงพลังงาน เสนอการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ - กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด (เอกสารเผยแพร่ในระบบ M-VARA ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี)
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกส เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย (นายลูวิช มานูแวล ดือ มากาไญชดือ อัลบูแกร์ก วีอโลซู)
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
 • สภาผู้แทนราษฏร เสนอรายงานผลการศึกษา เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายงานสถานภาพของร่างกฏหมาย สถานะ ณ วันที่ 22 ก.พ. 67
 • คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ