คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ยืดเวลา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง-พรรคหาผู้สมัครได้จนถึงวันสมัคร

ข่าวการเมือง Friday November 16, 2018 16:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)

โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.61 กำหนดว่าเมื่อ พ.ร.บ.บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญกำหนด และประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก ซึ่งต่อมา กกต.ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 และประกาศฯ เรื่องจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ลงวันที่ 18 ก.ย.61 เพื่อดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและเป็นการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นนั้น

โดยที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญดังที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 3 การจัดการเลือกตั้งกำหนดให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองต่างๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่าง ๆ ร้องเรียนเป็นอันมากว่าการร่วมแสดงแสดงความคิดเห็นยังไม่หลากหลายครบถ้วน และการพิจารณาเสนอแนะจากระดับพื้นที่ขึ้นไปยัง กกต.ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ดังกล่าว ประกอบกับกำหนดเวลาการทำงานของ กกต.ก็เร่งรัดเข้ามา

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของ กกต.จึงสมควรผ่อนผันและขยายเวลาให้ กกต.ยังคงดำเนินการต่อไปตามหน้าที่ได้ และให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมือง ตลอดจนป้องกันการกระทำอันอาจเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติหรือราชการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้า คสช.โดยความเห็นชอบของ คสช.จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ กกต. คสช. หรือรัฐบาลได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ กกต.มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามหมวด 3 การจัดการเลือกตั้งแห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.61 ให้ได้ข้อยุติ ในการนี้หากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือมติใดๆ ของ กกต.ที่ออกไว้ก็ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมำย โดยให้เป็นไปตามมติ กกต. ทั้งนี้ ให้จัดทำและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ตามที่กำหนดในข้อ 7 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.61

การพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมือง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นอกจากนี้ ให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 4 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 ก.ย.61 ได้จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

และในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้ คสช.แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ทั้งนี้ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ