กลุ่มราษฎรเปิด 5 เหตุผลชี้ร่างแก้ไข รธน.ทั้งหมดของฝ่าย ส.ส.มีปัญหา

ข่าวการเมือง Tuesday November 17, 2020 14:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เพจเยาวชนปลดแอก ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวร่วมกลุ่มราษฎร โพสต์ 5 เหตุผลที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ทั้งหมด 6 ร่างมีปัญหาไม่เว้นแม้แต่ร่างที่เสนอโดยฝ่ายค้าน แม้ดูอย่างผิวเผินจะเห็นว่ามี 3 ร่างฯ ที่จะเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามข้อเรียกร้องของราษฎร แต่แท้ที่จริงแล้วมีบางร่างที่สอดไส้และวางกับดักเพื่อปิดกั้นเจตนารมณ์ของประชาชนในการกำหนดเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ทั้งนี้ หลังจากที่ศึกษาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ์เปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยละเอียด พบว่ามีเหตุผล 5 ข้อที่สะท้อนให้เห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยส.ส.นั้นมีปัญหา

เหตุผลที่ 1 ในร่างรัฐบาล ส.ส.ร. อาจกลายเป็นกลไกสืบทอดอำนาจของชนชั้นนำและคณะรัฐประหาร เพราะโครงสร้าง ส.ส.ร.ในร่างนี้มีทั้งหมด 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 150 คน และอีก 50 คนมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม ซึ่งมีที่มา 3 ทาง ได้แก่ คัดเลือกโดยรัฐสภา 20 คน ที่ประชุมอธิการบดี 20 คน และนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 10 คน ซึ่งประเมินได้ว่าเกินกว่า 40 คนจะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์และสืบทอดอำนาจ ซึ่งในการร่างรัฐธรรมนูญคณะผู้ร่างสมควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 100% ถึงจะเรียกได้ว่าที่มาของรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย

เหตุผลที่ 2 ในร่างรัฐบาล ส.ส.ร.ต้องรับฟังคณะรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานรัฐเป็นพิเศษ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีตำแหน่งหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอย่างประชาชนทั่วไป

เหตุผลที่ 3 ทั้งร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้าน ปิดกั้นการแก้หมวด 1 หมวด 2 ปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ อาจเป็นความจริงที่ว่าในตอนนี้มีทั้งผู้ที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และผู้ที่ไม่ต้องการให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ แต่ถ้าหากปิดกั้นไม่ให้แตะต้องหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ ถือว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญในอดีตไม่เคยมีข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 หมวด 2 มาก่อน อำนาจในการชี้ขาดว่าจะแก้หรือไม่แก้หมวดไหนควรเป็นของ ส.ส.ร.ไม่ใช่รัฐสภา

เหตุผลที่ 4 ทั้งร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้าน ส.ส.ร.ที่ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งไม่สะท้อนความหลากหลายของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะความหลากหลายไม่ได้มีแค่ในมิติเชิงพื้นที่เท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มอัตลักษณ์อื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุดควรใช้ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งแทนรายจังหวัด

เหตุผลที่ 5 ให้กษัตริย์มีพระราชอำนาจในการยับยั้ง (Veto) ร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติหรือผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา (แล้วแต่กรณี)ได้เป็นการชั่วคราว ในมาตรา 256/14 วรรค 4 (กรณีร่างผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา) มาตรา 256/17 (กรณีร่างผ่านประชามติ) วรรค 1 ในร่างรัฐบาล และ มาตรา 256/12 (ร่างผ่านประชามติ) ในร่างฝ่ายค้านเปิดช่องให้ใช้มาตรา 81 วรรค 2 และมาตรา 146 ของรัฐธรรมนูญ 2560 มาบังคับใช้โดยอนุโลมในขั้นตอนการทูลเกล้าให้กษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย

โดยในมาตรา 146 บัญญัติว่า

"ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนำพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว"

(กรณีนี้ให้แทนคำว่าร่างพระราชบัญญัติด้วยคำว่าร่างรัฐธรรมนูญ)

ดังนั้นเมื่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านมติของรัฐสภา หรือ ผ่านประชามติก่อนประกาศใช้จะต้องนำร่างขึ้นทูลเกล้าให้ลงพระปรมาภิไธยหากเกิดกรณีที่กษัตริย์ไม่เห็นชอบด้วยจะสามารถยับยั้งร่างรัฐธรรมนูญได้ ถ้าเป็นกรณีที่ร่างผ่านการลงมติของรัฐสภาจะต้องไปยืนยันเสียง 2 ใน 3 แต่ถ้าเป็นกรณีผ่านประชามติจะเป็นไปในทิศทางไหนไม่อาจคาดเดาได้ ดังนั้น บัญญัติลักษณะนี้ทั้งในร่างของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นบทบัญญัติไม่บังควรอย่างมาก เพราะเป็นการทำให้กษัตริย์ผู้เป็นประมุขของรัฐและต้องอยู่นอกวงการเมืองมีพระราชอำนาจในการยับยั้งร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติของประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ

นี่คือ 5 เหตุผลที่ชี้ให้เห็นว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็มีปัญหาที่อาจขัดแย้งกับหลักการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ว่า อำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญ เป็นของประชาชน จะเห็นก็มีเพียงร่างที่เสนอโดยภาคประชาชนที่นำโดย iLaw เท่านั้นที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวอุดและช่องว่างทั้ง 5 ได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ