สรุปผลเลือก สว.จังหวัดลุ้นชิงระดับประเทศ 26 มิ.ย. อดีตกกต.-อดีตรองอัยการฯคนดังสอบไม่ผ่าน

ข่าวการเมือง Monday June 17, 2024 11:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.67 พบว่า มีผู้ได้รับเลือกจากระดับจังหวัดไประดับประเทศ จำนวน 3,000 ราย แบ่งเป็น ชาย 2,164 ราย เป็นหญิง 836 ราย จากจำนวนผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัด จำนวน 7,000 ราย แบ่งเป็น ชาย 4,861 ราย และหญิง 2,139 ราย

ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีผู้ผ่านเข้าสู่การเลือก สว.ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ รวม 40 คน จาก 20 กลุ่มอาชีพ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคง

 • นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การการค้าโลก (WTO)
 • พล.ต.ต.อรรถวิทย์ สายสืบ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

 • นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม
 • พล.ต.ท.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา

 • นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นางฉันทนา หวันแก้ว อดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข

 • นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย อดีตรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา และปลูกพืชล้มลุก

 • นายเดชา นุตาลัย อุปนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
 • นายชูเกียรติ เลิศสุภานนท์ ผู้ออกแบบปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

 • น.ส.สดใส โอมหานนท์ เกษตรกรสวนมะนาว
 • นายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทนายความ และเจ้าของสวนทุเรียน

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงาน หรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

 • นายแล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา อาจารย์ด้านนโยบายการเงินการคลัง

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค พลังงาน

 • นายวรุณ อุ่นเจริญพรพัฒน์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการเอกชน
 • นายปฏิมา จีระแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางขนาดย่อม

 • นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย
 • น.ส.ฐานิยา ตุลาธรรมธร ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่น นอกจากกิจการตามข้อ 9

 • น.ส.พรีธาภัสสร์ วิชยกิตติ์ ประธานบริหารองค์กรส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสู่สากล
 • นายสนั่น ขวัญเอื้อ เจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว

 • นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย
 • น.ส.สุวณา ปิยะพิสุทธิ์ เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

 • นายปิยะพงศ์ เรืองรอง ผู้ชำนาญด้านเคมีอุตสาหกรรม
 • นายวิวัฒน์ ทีฆะคีรีกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.คาร์มาร์ท

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

 • น.ส.ศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์
 • นายประเวทย์ ตันติสัจธรรม นายกสมาคมไทยบล็อกเชน

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี

 • น.ส.สุกัญญา ประจวบเหมาะ สมาคมสตรี ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • น.ส.สุภาพร อัษฎมงคล อาชีพรับจ้าง

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์

 • นายสุเทพ สุริยะมงคล คน 6 ตุลา19
 • นายอาณัฐชัย รัตตกุล เลขาธิการมูลนิธิลูกเสือโลก

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ดนตรีการแสดง บันเทิง นักกีฬา

 • น.ส.ภาวิณี สมรรคบุตร ฟอฟิ นักออกแบบศิลปะการแสดง
 • น.ส.ดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักแสดง

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์

 • นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • น.ส.แสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

 • น.ส.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก
 • น.ส.อัจฉรา อัชฌายกชาติ อดีตผู้สื่อข่าว

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

 • นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องป๊อปคัลเจอร์
 • น.ส.กิตติมา เพ็งสุข เจ้าของตลาดนัด

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

 • นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ นักธุรกิจเพื่อสังคม
 • นายวราวุธ ตีระนันทน์ อุปนายกสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ลงสมัครรับเลือก สว. กรุงเทพฯ แต่ไม่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ทำให้ไม่ได้ไปต่อในระดับประเทศ ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), นายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด, นายไชยา ยิ้มวิไล อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร, นายยุทธพิชัย ชาญเลขา อดีตนักแสดง, นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจ และ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ (สละสิทธิ์ในการจับสลากจากผลคะแนนที่เท่ากัน) เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ