EEC จับมือ 7 หน่วยงานเปิดระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS อำนวยความสะดวกนลท.ยื่นขออนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 10, 2019 12:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

EEC จับมือ 7 หน่วยงานเปิดระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS อำนวยความสะดวกนลท.ยื่นขออนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่า หน่วยงานเจ้าของกฎหมาย ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ร่วมมือกันพัฒนาระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC One Stop Service : EEC-OSS ) ในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน เพื่อยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่สอดคล้องกับระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อก้าวไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

EEC จับมือ 7 หน่วยงานเปิดระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS อำนวยความสะดวกนลท.ยื่นขออนุมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC-OSS ได้มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลด ละ เลิก เอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น และยุบรวมใบอนุญาตที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดยประสิทธิภาพของระบบสามารถลดระยะเวลาได้กว่าครึ่งหนึ่ง และเป็นระบบขออนุมัติ อนุญาต ออนไลน์ สามารถยื่นคำขอรับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้บริการ

นายคณิศ กล่าวว่า การใช้บริการผ่านระบบ EEC-OSS สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใสในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขออนุมัติ ขออนุญาต การออกใบอนุญาตหรือให้ความเห็นชอบต่างๆ ตามกฎหมาย รวมถึงเป็นการสร้างมาตรฐานในการให้บริการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบริการของ สกพอ. และในอนาคตจะมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engine of Growth) ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเชื่อมโลกแห่งการลงทุนสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ