(เพิ่มเติม) นายกฯตั้งคกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันและคกก.ระดับจังหวัดที่แบ่งรมต.คอยเป็นพี่เลี้ยง

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday August 15, 2020 12:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนเป็นกรรมการ พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้เลขานุการร่วมแต่งตั้งข้าราชการจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการตามความจำเป็น

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์

ในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการให้รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในเขตตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนในระดับพื้นที่จังหวัด นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้รัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัดตามที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในคำสั่งนี้

นอกจากนี้ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ซึ่งจะมีหน้าที่ติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด และจัดให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของจังหวัดให้รายงานรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัด และบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดวิถีชีวิตใหม่และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดคณะแรกให้แล้วเสร็จและจัดให้มีการประชุมครั้งแรกภายใน 30 วัน โดยกำหนดประเด็นกลุ่มปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด แนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกัน และการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหา

รวมทั้งให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และประสานงานกับหน่วยราชการที่ตนสังกัดเพื่อช่วยในการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัดได้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย

 • นายอนุชา นาคาสัย รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัด ชัยนาท, สิงห์บุรี , ลพบุรี
     - พล.อ.ชาญชัย ช้างมงคล รมช.กลาโหม     จังหวัด นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา
     - นายปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง             จังหวัด นนทบุรี,ปทุมธานี ,สมุทรปราการ
     - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง           จังหวัด เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์,พิจิตร
 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กระบี่, ภูเก็ต
 • นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด อำนาจเจริญ, ยโสธร ,พิษณุโลก
 • นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัด ลำปาง , เลย
 • นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี
 • ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด หนองบัวลำภู,พะเยา, เชียงราย
 • นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด อุทัยธานี , นครสวรรค์
 • นายประพัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ร้อยเอ็ด , ขอนแก่น
     - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม        จังหวัด บุรีรัมย์, สุรินทร์
     - นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม         จังหวัด นครราชสีมา, ชัยภูมิ
     - นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม           จังหวัด พัทลุง, ตรัง, สตูล
 • นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัด ชุมพร, ระนอง, พังงา
 • นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด สุพรรณบุรี,นครปฐม, กาญจนบุรี
     - นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์      จังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
     - พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย       จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
     - นายนิพันธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย        จังหวัด สงขลา, นครศรีธรรมราช
     - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย         จังหวัด นครพนม,สกลนคร, บึงกาฬ
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม          จังหวัด สุโขทัย, กำแพงเพชร, ตาก
     - นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน            จังหวัด กาฬสินธ์, มหาสารคาม
     - นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน       จังหวัด แพร่, น่าน
     - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม         จังหวัด ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา
     - นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ       จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี
     - คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ     จังหวัด ราชบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม
     - นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ       จังหวัด ปราจีนบุรี, สระแก้ว, นครนายก
     - นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข         จังหวัด ระยอง, จันทบุรี , ตราด
     - นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม       จังหวัด มุกดาหาร, อุดรธานี , หนองคาย

ทั้งนี้ให้รัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบตลอดจนมีหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมอบหมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ