บุกกสทช.! จี้ยกเลิกเปิดให้เอกชนประมูลสิทธิวงโคจรดาวเทียม

ข่าวเศรษฐกิจ Friday January 6, 2023 13:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บุกกสทช.! จี้ยกเลิกเปิดให้เอกชนประมูลสิทธิวงโคจรดาวเทียม

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (สร.ทช.) พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย และพรรคไทยภักดี เดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อยื่นแถลงการณ์เรียกร้องใหรัฐบาล และ กสทช. ยกเลิกการประมูลสิทธิวงโคจรดาวเทียม และให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) หน่วยงานของรัฐดำเนินการเอง

แถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้มีความพยายามเร่งรีบผ่านคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อดำเนินการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมภายหลังการสิ้นสุดสัญญาของบริษัทเอกชน แทนที่จะส่งต่อให้หน่วยงานรัฐได้เข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะกับประชาชนได้เข้าถึงอย่างเป็นธรรม ในประเด็นนี้มีความเห็นว่า

1.กิจการดาวเทียมโครงสร้างหรือโครงข่ายชั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ โดยตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา กิจการดาวเทียมตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนเอกชนเพื่อนำไปหาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทตนเอง ได้สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้อย่างมหาศาล แต่ประโยชน์ที่ตกสู่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยได้รับเพียงเล็กน้อยและประชาชนในชาติยังต้องแบกรับภาระค่าบริการที่แสนแพง เนื่องจากการแสวงหาผลกำไรนั้นอีก

2.การออกประกาศของ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) จึงเป็นการกระทำที่เข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 56 วรรคสอง "โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทำด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้" ประกอบกับมาตรา 60 วรรคหนึ่ง "รัฐจะต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็น สมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน"

3. หากเกิดปัญหาขึ้นในอวกาศระหว่างการอนุญาตให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินกิจการดาวเทียม รัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

4. รัฐได้ควบรวมหน่วยงานของรัฐในกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 2 แห่งคือ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำกัด ( เข้าด้วยกันเป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประเทศและประชาชนได้ใช้บริการตามบทบาทที่รัฐพึงจัดให้บริการแก่ประชาชน รัฐจึงควรมอบให้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ กิจการดาวเทียม เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มิใช่การทำธุรกิจบริการสื่อสาร ที่ต้องอยู่ภายใต้ตลาดแข่งขันเสรีการมอบหมายให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ดำเนินการจึงเป็นไปด้วยความชอบธรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ