ขึ้นค่าไฟงวดใหม่ กกพ.เปิดเฮียริ่ง กรณี 1 เป็น 5.95 บ.กรณี 2 เป็น 4.93 บ.กรณี 3 เป็น 4.68 บ.

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 10, 2023 12:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กก พ. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกพ. ครั้งที่ 50/2566 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 มีมติรับทราบภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจริง ประจำรอบเดือน พ.ค. - ส.ค. 66 และเห็นชอบผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีสำหรับงวดเดือน ม.ค. - เม.ย. 67 พร้อมให้สำนัก งาน กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ไปรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ผ่านทาง เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พ.ย. 66 ดังนี้

 • กรณีที่ 1 (จ่ายคืนภาระต้นทุนค้างทั้งหมด) แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ม.ค. - เม.ย. 67
จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. จำนวน 95,777 ล้านบาทในงวดเดียว รวมเท่า
กับ 216.42 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วยแล้วทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปรับเพิ่ม
ขึ้นเป็น 5.95 บาทต่อหน่วย ตามรายงานการคำนวณตามสูตรเอฟที
 • กรณีที่ 2 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 1 ปี) แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ม.ค. - เม.ย.
67 จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อทยอยชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. จำนวน 95,777 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น
3 งวดๆ ละจำนวน 31,926 ล้านบาท รวมเท่ากับ 114.93 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับเดือน ม.ค. - เม.ย. 67 เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐาน
ที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นเป็น 4.93 บาทต่อหน่วย
 • กรณีที่ 3 (จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างใน 2 ปี) แบ่งเป็นเอฟทีขายปลีกประมาณการที่สะท้อนต้นทุนเดือน ม.ค. - เม.ย.
67 จำนวน 64.18 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บเพื่อทยอยชำระภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ. จำนวน 95,777 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น
6 งวดๆ ละจำนวน 15,963 ล้านบาท รวมเท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วยสำหรับเดือน ม.ค. ? เม.ย. 67 เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่
3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นเป็น 4.68 บาทต่อหน่วย

สำหรับผลการคำนวณประมาณค่าเอฟทีและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ทั้ง 3 กรณีที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามการประมาณการต้นทุนเชื้อเพลิงโดย ปตท. และ กฟผ. นำค่าประมาณการดังกล่าวมาคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้า (ภายใต้โครงสร้าง ราคาก๊าซในปัจจุบัน)

ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้จัดทำสรุปสมมุติฐานที่ใช้การประมาณการค่าเอฟทีในรอบคำนวณเดือน ก.ย. - ธ.ค. 66 เทียบกับ การคำนวณในปีฐาน พ.ค. - ส.ค. 58 และรอบประมาณการค่าเอฟทีเดือน ม.ค. - เม.ย. 67 โดยมีรายละเอียดตามในตารางดังนี้

สมมุติฐาน          หน่วย      พ.ค.-ส.ค.58  ก.ย.-ธ.ค.66  ม.ค.-เม.ย.67  เปลี่ยนแปลง
                    (ค่าไฟฟ้าฐาน)   (ประมาณการ*)  (ประมาณการ)
- ราคา Pool Gas     บาท/ล้านบีทียู	   264      323/305*   387      +64/+82
                    มติกกพ./มติครม.        (+20%)/(+27%)
                  26 ก.ค.66/18 ก.ย.66
อ้างอิงน้ำมันดิบดูไบ      USD/บาร์เรล    74.9      93.3             +18.4
- ราคาน้ำมันเตา	     บาท/ลิตร	   15.20	   21.56	   23.09	   +1.53
                                            (+7%)
- ราคาน้ำมันดีเซล	     บาท/ลิตร	   25.86	   25.93	   26.65	   +0.72
                                            (+3%)
- ราคาลิกไนต์ (กฟผ.)    บาท/ตัน	   569.70	   820.00	   820.00	   0
                                            (0%)
- ราคาถ่านหินนำเข้า     บาท/ตัน	  2,825.70	  3,018.99*	  4,826.56	 +1,807.57
เฉลี่ย (IPPs)                                     (+60%)
สัดส่วนก๊าซธรรมชาติใน Pool Gas
- อ่าวไทย
- เมียนมา
- LNG	         พันล้านบีทียู/วัน	   -      3,507     3,634     127 (+4%)
                      -      1,532     1,510     -22 (-1%)
                      -       545      511     -34 (-6%)
                      -      1,430     1,613     183(+13%)
การใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้า  ล้านลิตร/เดือน   ไม่อยู่ในแผน	ตามความจำเป็น	ตามความจำเป็น	   -
ราคา Spot LNG	     USD/ล้านบีทียู	   -	      14.15	  16.91	  +2.76 (+20%)
อัตราแลกเปลี่ยน	     บาท/USD	  33.05	  34.24	  35.83	  +1.59 (+5%)
หมายเหตุ: * ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ให้คิดราคาก๊าซควบคุมที่ 304.79 บาทต่อล้านบีทียู

ทั้งนี้ ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติในอ่าวยังอยู่ระหว่างปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 200-400 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วันเป็น 800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/ วันในเดือน เม.ย. 2567 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเข้า LNG เพื่อชดเชยก๊าซในอ่าวไทย ซึ่งหากมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะทำให้ต้องนำเข้า LNG เพิ่มมากขึ้นอีกตามลำดับ

นอกจากนี้ สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อประกอบกับสงครามอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้อัตรา แลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันดิบดูไบ และราคา LNG มีความผันผวนสูงจึงมีความเสี่ยงที่ต้นทุนค่าไฟฟ้าในรอบเดือน ก.ย. - ธ.ค. 66 และ ม. ค. - เม.ย. 67 เปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการ

อย่างไรก็ตาม กกพ. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม มี ความมั่นคง และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนช่วย กันประหยัดการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการนำเข้า LNG และลดความผันผวนของราคาพลังงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ