ไทยยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)

ข่าวต่างประเทศ Thursday February 14, 2019 15:13 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้นำพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าพบนาย Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อยื่นสัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) (C188) โดยไทยเป็นประเทศที่ ๑๔ ของรัฐสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว

อนุสัญญา C188 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพการทำงานที่ดีให้กับแรงงานในภาคการประมงรวมถึงสภาพของที่พักอาศัย อาหาร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประกันสุขภาพ รวมถึงการจัดทำสัญญาจ้างงาน โดยอนุสัญญาฯ จะมีผลใช้บังคับใน ๑๒ เดือนนับจากวันที่ให้สัตยาบัน หรือวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

การให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการยกระดับสภาพการทำงานและความเป็นอยู่สำหรับแรงงานในภาคการประมงทุกคน และทำให้มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานในภาคการประมงทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่แรงงานจะตกอยู่ในสภาพแรงงานบังคับ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการประมงที่มีจริยธรรม

ในขณะเดียวกัน นอกจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ในครั้งนี้แล้ว รัฐบาลไทยยังอยู่ระหว่างยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการอนุวัติการอนุสัญญาฯตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการใช้แรงงานบังคับด้วย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ