กระทรวงการต่างประเทศขยายระบบอำนวยเอกสิทธิ์ฯ ออนไลน์ (e-Privilege) ให้ครอบคลุมสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย

ข่าวต่างประเทศ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 14:14 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ กรมพิธีการทูตได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege) ให้กับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยมีนายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมฯ ซึ่งกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำนวยเอกสิทธิ์ฯ แก่คณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ e-Privilege เว็บไซต์ https://eprivilege.mfa.go.th ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยในครั้งนี้ กรมพิธีการทูตตระหนักถึงความจำเป็นในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเข้ามาสนับสนุนภารกิจการอำนวยเอกสิทธิ์ฯ แก่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า ๑๓๐ สำนักงาน โดยได้เปิดให้บริการใน ๔ ด้าน ได้แก่ การรายงานตัวบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต (Assumption of Duty) การขอขยายเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Stay Permit) การออกบัตรประจำตัวให้แก่กงสุลกิตติมศักดิ์ฯ (Honorary Consuls ID Cards) และการขออนุญาตบัตรผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยาน (Airport Pass)

ทั้งนี้ ระบบ e-Privilege จะช่วยลดขั้นตอนการยื่นคำร้องและลดเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดปริมาณเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์ฯ กรมพิธีการทูตมีแผนจะพัฒนาระบบ e-Privilege ให้ขยายไปถึงการอำนวยเอกสิทธิ์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของผู้มีเอกสิทธิ์ฯ รวมถึงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก และบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในอนาคต

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ