การเยือนประเทศไทยของประธานศูนย์ Hedayah และคณะ

ข่าวต่างประเทศ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 15:00 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Challenges of Preventing and Countering Radicalisation and Violent Extremism in Southeast Asia in 4.0 Society” จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดย ดร. Ali Rashed Al Nuaimi ประธานศูนย์ Hedayah และนาย Maqsoud Kruse ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ Hedayah เป็นผู้บรรยาย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาควิชาการจากจำนวน ๘๐ คน เข้าร่วม การบรรยายฯ ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานและการตระหนักรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในหมู่เจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอประสบการณ์ของศูนย์ Hedayah ที่มุ่งสนับสนุนการจัดทำกรอบการแก้ไขปัญหา ในเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิจัยทางวิชาการเพื่อจัดการกับรากเหง้าของแนวคิดสุดโต่งฯ อย่างครอบคลุมและยั่งยืน

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศได้เชิญ ดร. Ali Rashed Al Nuaimi ประธานศูนย์ Hedayah และคณะ เยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับศูนย์ Hedayah โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรการเชิงป้องกันของไทยต่อภัยคุกคามจากแนวคิดสุดโต่งฯ

ศูนย์ Hedayah เป็นศูนย์ Think and Do Tank ด้านการป้องกันและต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Global Counter Terrorism Forum - GCTF) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากการบรรยายพิเศษ ประธานศูนย์ Hedayah และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้แทนระดับสูงของหลายหน่วยงาน ได้แก่ (๑) นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (๒) นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (๓) พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ (๔) ดร. ซากีย์ พิทักษ์ขุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยการหารือมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันแนวคิดสุดโต่งฯ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกชักจูงให้บ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งฯ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

การเยือนข้างต้นถือเป็นก้าวแรกเพื่อนำไปสู่การมีความร่วมมือที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ด้านความมั่นคงของไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ของศูนย์ Hedayah ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถร่วมกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ทวิภาคีที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการร่วมมือเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากแนวคิดสุดโต่งฯ ซึ่งไม่มีประเทศใดสามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ