ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for Sustainable Digital Connectivity

ข่าวต่างประเทศ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 14:10 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาในหัวข้อ ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for Sustainable Digital Connectivity ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการยกระดับทักษะของบุคลากรและแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของไทยในฐานะประธานอาเซียนประจำปี ๒๕๖๒ ในการเสริมสร้างความยั่งยืนและความเชื่อมโยงในทุกมิติ ตามที่ไทยได้ประกาศไว้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ และการประชุมผู้นำ G20 เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย - ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) มุ่งมั่นในการส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนระหว่างเอเชียและยุโรปในทุกมิติ และความพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๙ ว่าด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม โดยระหว่างการสัมมนาฯ จะมีการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก ASEM และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก ASEM ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลากรเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเข้าถึงตลาดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมจากประเทศในเอเชียและยุโรป รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๒๕๐ คน

ทั้งนี้ การจัดการสัมมนา ASEM Seminar on Enhancing Human Capital for Sustainable Digital Connectivity เป็นกิจกรรมที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ต่อเนื่องกับการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network – ASCN2019) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ