การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ข่าวต่างประเทศ Wednesday January 8, 2020 14:46 —กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ และหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขาต่างๆ

กำหนดการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๕ วัน)

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒o ปีบริบูรณ์)

๑. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ใช้สูติบัตร(ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปีขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๒. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)

๓. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

๔. บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน

๔.๑ กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา

แต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง)

๔.๒ กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ฉบับจริง)

๔.๓ กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ฉบับจริง) และนำมาแสดง

๕. ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ฉบับจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ๑,ooo. - บาท

          ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)          ๔o. - บาท

คำแนะนำ

๑. ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์กองหนังสือเดินทาง โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๕๑ , ๓๒๔๕๒

๒. ผู้มีหนังสือเดินทางอายุใช้งานเหลือ ๖ เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ