กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุม APEC Focus Group ครั้งที่ ๒ เพื่อสรุปหัวข้อหลัก ประเด็นและผลลัพธ์สำคัญ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

ข่าวต่างประเทศ Monday January 18, 2021 13:24 —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุม APEC Focus Group ครั้งที่ ๒ เพื่อสรุปหัวข้อหลัก ประเด็นและผลลัพธ์สำคัญ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ย้ำความสำคัญของการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยง และเทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปคในปี ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้จัดการประชุม APEC Focus Group ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบ hybrid มีผู้เข้าร่วมทางระบบการประชุมทางไกลและที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ เป็นประธานฯ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ APEC Focus Group ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ร่วมหารือเพื่อสรุปหัวข้อหลัก (Theme) ประเด็นสำคัญ (Priorities) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Deliverables) ของเอเปคในปี ๒๕๖๕

ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ปี ๒๕๖๕ จะเป็นยุคหลังโควิด-๑๙ ที่มีการใช้วัคซีนกันอย่างแพร่หลายพอสมควร เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกลับมามีพลวัตอีกครั้ง โดยเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็อาจมีช่องว่างระหว่างเขตเศรษฐกิจและประชาชนที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลกับกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะกำหนด Theme ที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงความหวังของประชาชนในเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มองไปข้างหน้าสู่อนาคตของภูมิภาคที่ร่วมมือกันสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

สำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยอยู่ระหว่างการเสนอให้ขับเคลื่อน มี ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ (๒) การฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว และ (๓) การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ในขั้นต่อไป กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะนำผลการระดมสมองในครั้งนี้ ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ก่อนนำเรียนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งต่อไปในวันที่ ๑๘ มกราคม นี้ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

ไทยจะประกาศหัวข้อและประเด็นสำคัญของเอเปคปี ๒๕๖๕ อย่างเป็นทางการ เพื่อรับไม้ต่อจากนิวซีแลนด์ ในห้วงการประชุมสัปดาห์ผู้นำเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยระหว่างนี้กระทรวงการต่างประเทศจะมุ่งหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดประเด็นหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปี ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและสูงสุดของประชาชน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ