การระดมทุนผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรกของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:57 น. —กระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการคลัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการออกจำหน่ายพันธบัตร ธพว. ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน โดยวิธีการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่าน platform ของ ธปท.

วิธีการประมูลพันธบัตร ธพว. ผ่านระบบ e-Bidding ได้พัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกับการประมูลพันธบัตรรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมและระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ และเป็นการสนับสนุนการขยายฐานนักลงทุน รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประมูลพันธบัตร เพื่อรองรับความต้องการระดมทุนของ ธพว. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

ในปีงบประมาณ 2562 ธพว. มีแผนการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding วงเงินรวมไม่เกิน 21,000 ล้านบาท โดยจะดำเนินการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2562 รุ่นอายุ 3 ปี และ 5 ปี และจะมีการ Re-open พันธบัตรรุ่นอายุดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไปโดยมีรายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตร ปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียด      พันธบัตร ธพว. พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1     พันธบัตร ธพว. พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
วงเงิน (ล้านบาท)        ไม่เกิน 3,000              ไม่เกิน 5,000
ชื่อพันธบัตร            SME231A                SME252A
อายุของพันธบัตร         3 ปี 8 เดือน               5 ปี 8 เดือน
วันประมูล          วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562      วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
อัตราดอกเบี้ย               ประกาศล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประมูล
การค้ำประกัน              กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
                (โดยใช้หนังสือค้ำประกันมาตรฐานของกระทรวงการคลัง)

นักลงทุนและคู่ค้าสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตร ธพว. จากแผนการกู้เงินรายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และหวังว่าพันธบัตรของ ธพว. ที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนและคู่ค้า โดยหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-265-8050 ต่อ 5405

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ