ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 29, 2022 13:06 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 155/2565                                                     วันที่ 29 กันยายน 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจำเดือนกันยายน 2565

?ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนกันยายน 2565 ยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในภาคการจ้างงานและการลงทุนใน กทม. และปริมณฑล?

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) สูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกันยายน 2565
จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า ?ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนกันยายน 2565 ยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในภาคการจ้างงานและการลงทุนใน กทม. และปริมณฑล? โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 78.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว
ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการจ้างงานในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 75.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
ส่วนขยาย และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 70.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และในภาคอุตสาหกรรม จากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 69.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าประเทศผ่านชายแดนเพิ่มขึ้น และในภาคลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีการขยายธุรกิจของตนเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 68.2 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจภาคบริการเพิ่มขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มกำลังการผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 58.9 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องและในภาคอุตสาหกรรม จากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของภาคกลางมีความกังวลต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคต สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 53.5 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคเกษตร เนื่องจากผลผลิตทางเกษตรจะเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และในภาคอุตสาหกรรม จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในภาคการจ้างงานและภาคลงทุนของ กทม. และปริมณฑล ยังชะลอตัว เนื่องจากความกังวลต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่อยู่ในระดับสูง

ตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนกันยายน 2565)
     กทม. และปริมณฑล     ภาคตะวันออก     ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ     ภาคใต้     ภาคกลาง     ภาคเหนือ     ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่น
 อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค     53.5     75.8     69.7     78.8     58.9     70.9     68.2
ดัชนีแนวโน้มรายภาค
 1) ภาคเกษตร     60.1     69.5     67.2     75.8     48.3     65.0     53.7
 2) ภาคอุตสาหกรรม     59.9     80.8     66.9     76.1     63.0     74.9     70.9
 3) ภาคบริการ     55.3     81.2     74.9     84.5     70.0     77.2     82.6
 4) ภาคการจ้างงาน     49.6     72.7     69.3     79.0     53.7     67.9     65.2
 5) ภาคการลงทุน     42.7     74.7     70.4     78.4     59.4     69.3     68.5

     ที่มา: กระทรวงการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ