ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 29, 2022 13:14 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 37/2565     วันที่ 29 กันยายน 2565
ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2565

เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวได้ดีในเกือบทุกภูมิภาคโดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยว อาทิ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคตะวันออก นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) สูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2565 ว่า ?เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวได้ดีในเกือบทุกภูมิภาคโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยว อาทิ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคตะวันออก นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค? โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 2.0 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวร้อยละ 29.4 ต่อปี และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 59.3 ต่อปี รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 36.2 ต่อปี
ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 46.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 45.3 สำหรับเครื่องชี้
ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 17.0 ต่อปี และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 48.4 ต่อปี เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 271.2 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 43.9 ต่อปี โดยมีการลงทุนในโรงงานอบหรือคั่วเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเงินทุน 62.1 ล้านบาท ในจังหวัดลำปางเป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 71.4 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 69.1 เช่นเดียวกับเครื่องชี้ภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 963.4 ต่อปี
และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนรวมขยายตัวร้อยละ 1,414.4 ต่อปี?
เศรษฐกิจภาคตะวันตกในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 86.1 ต่อปี สอดคล้องกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวร้อยละ 75.3 ต่อปี และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 62.2 ต่อปี รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 29.3 ต่อปี ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 42.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 41.6 สำหรับเครื่องชี้
ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 45.3 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 13.2 ต่อปี เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ
ในเดือนสิงหาคมมีมูลค่า 62.7 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในโรงงานคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และทำความสะอาดเมล็ดข้าวโพด ด้วยเงินทุน 14.0 ล้านบาท ในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 93.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 91.5 เช่นเดียวกับเครื่องชี้
ภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 4,803.5 ต่อปี และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนรวมขยายตัวร้อยละ 5,258.8 ต่อปี

เศรษฐกิจภาคใต้ในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน
และภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 14.7 ต่อปี สอดคล้องกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวร้อยละ 49.2 ต่อปี และ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 78.4 ต่อปี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 39.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 38.6 ขณะที่รายได้เกษตรกรขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ
-4.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 40.8 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 14.0 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการยังชะลอตัว ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 86.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 82.2 เครื่องชี้ด้านการบริการที่ปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดที่ขยายตัว 2,906.1 ต่อปี และรายได้
จากผู้เยี่ยมเยือนที่ขยายตัวที่ร้อยละ 1,630.9 ต่อปี
?
เศรษฐกิจภาคตะวันออกในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว
และการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ขยายตัวร้อยละ 46.1 ต่อปี เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวร้อยละ 88.5 ต่อปี และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 107.0 ต่อปี นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 46.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 45.3 ขณะที่รายได้เกษตรกรชะลอตัว เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 58.0 ต่อปี และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 79.7 ต่อปี ขณะที่เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 2,528.8 ล้านบาท ชะลอตัวร้อยละ -55.5 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล
โดยมีการลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณด้วยเงินทุน 1,730.0 ล้านบาท ในจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 103.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 106.5 ในขณะที่เครื่องชี้ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 2,154.8 ต่อปี และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 2,857.5 ต่อปี

เศรษฐกิจภาคกลางในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 77.9 ต่อปี และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวร้อยละ 118.3 ต่อปี นอกจากนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 42.8 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 41.6 และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 37.7 ต่อปี อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ยังชะลอตัว เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 49.7 ต่อปี และจำนวนรถบรรทุก
จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 40.6 ต่อปี สอดคล้องกับเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 893.1
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 212.1 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -77.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล โดยมีการลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า เช่น คาปาซิเตอร์ (Capacitor) ด้วยเงินทุน 208.7 ล้านบาท ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 93.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 91.5 เครื่องชี้ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 3,677.2 ต่อปี และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 4,679.2 ต่อปี
?
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
ที่ปรับตัวดีขึ้น และการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ชะลอตัว ขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 20.6 ต่อปี และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 58.2 ต่อปี ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 47.9 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.5 และรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 55.7 ต่อปี เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 26.7 ต่อปี จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 23.6 ต่อปี สอดคล้องกับเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 604.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 88.1 ต่อปี โดยมีการลงทุนโรงงานผลิตน้ำดื่มและผลิตขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มด้วยเงินทุน 200.0 ล้านบาท ในจังหวัดขอนแก่นเป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 87.7 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 82.5 เครื่องชี้ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 1,225.7 ต่อปี และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 1,924.1 ต่อปี

เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนมีสัญญาณชะลอตัว แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ พบว่าเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่ชะลอตัวร้อยละ -5.5 ต่อปี แต่ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 10.3 ต่อปี และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 54.3 ต่อปี รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 26.2 ต่อปี เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งอยู่ที่ระดับ 42.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 40.7 เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 26.2 ต่อปี จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 19.2 ต่อปี แต่ชะลอตัวร้อยละ -7.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล สำหรับเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการมูลค่า 5,203.6 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 175.4 ต่อปี โดยมีการลงทุนในการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนหรือสารชีววัตถุมูลค่าสูง ด้วยเงินทุน 2,876.6 ล้านบาท ในกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ ด้านอุปทาน เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 93.3 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 91.5 เครื่องชี้ด้านการบริการสะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 1,955.4 ต่อปี และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนขยายตัวร้อยละ 4,243.4 ต่อปี


โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ?
ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2565

ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคเหนือ
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     2564     Q1/65     Q2/65     ก.ค.65     ส.ค.65     YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)     0.9     3.6     -0.1     -3.5     2.0     1.1
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -0.8     -1.6     3.9     6.6     29.4     4.0
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)     3.5     -3.0     -0.7     -5.7     59.3     3.3
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)     47.3     46.2     43.9     45.3     46.2     45.2
รายได้เกษตรกร (%yoy)     5.4     7.7     19.2     40.4     36.2     15.9
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     0.4     -0.1     0.1     -2.0     17.0     1.5
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     11.1     11.4     7.9     -2.8     48.4     12.3
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)     12.3     2.0     0.8     0.3     0.3     3.3
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)     60.0     149.3     -64.6     34.0     43.9     -2.8
เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)     4.4     0.7     -3.6     6.5     -     -0.4
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     60.9     63.2     62.5     69.1     71.4     64.7
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     -38.6     104.6     248.3     986.7     963.4     219.7
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -35.8     102.6     243.6     954.2     917.8     213.8
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -92.8     533.3     1,002.7     4,783.4     7,050.7     1,315.1
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -50.8     110.1     264.2     1,391.1     1,414.4     234.6
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -45.6     107.3     255.6     1,307.6     1,293.4     223.9
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -96.2     480.1     1,155.7     8,477.9     12,234.6     1,482.6
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)     35.2     -9.9     -3.9     -14.3     13.7     -5.8
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)     -3.0     -2.2     35.6     24.3     43.5     21.9
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)     1.7     4.4     5.6     6.6     7.0     5.4
อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)     1.8     1.6     1.3     -     -     1.5
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     1.3     0.7     0.7     0.7     -     0.7

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.
?
ตารางที่ 2 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันตก
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     2564     Q1/65     Q2/65     ก.ค.65     ส.ค.65     YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)     3.2     24.5     29.4     53.9     86.1     38.1
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -5.8     -3.2     11.8     -0.9     75.3     9.0
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)     7.4     -0.9     6.1     8.9     62.2     8.9
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)     43.6     42.7     40.1     41.6     42.8     41.6
รายได้เกษตรกร (%yoy)     0.3     22.3     9.4     18.8     29.3     18.9
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     0.5     -4.5     6.6     -16.1     45.3     3.6
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     13.4     5.6     -5.9     -10.4     13.2     0.0
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)     3.4     1.6     0.9     0.0     0.1     2.5
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)     -63.9     166.9     -40.9     -100.0     -81.9     1.6
เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)     6.7     1.2     -2.1     8.7     -     0.7
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     82.7     87.1     87.0     91.5     93.3     88.4
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     -33.3     97.8     533.4     3,519.2     4,803.5     299.5
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -32.0     97.4     530.6     3,496.8     4,768.6     297.6
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -97.3     883.2     2,914.8     13,236.3     22,920.2     2,880.6
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -42.1     56.1     393.4     3,728.1     5,258.8     216.8
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -38.5     55.2     387.2     3,672.4     5,169.4     212.9
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -98.1     900.2     3,147.3     11,206.5     18,297.7     2,900.6
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)     28.0     -2.5     -2.2     2.6     47.6     3.1
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)     5.3     12.6     66.7     18.2     83.8     41.5
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)     2.0     4.7     6.1     7.1     7.2     5.9
อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)     1.4     0.9     1.2     -     -     1.1
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     1.0     0.7     0.6     0.7     -     0.7

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.
?
ตารางที่ 3 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคใต้
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     2564     Q1/65     Q2/65     ก.ค.65     ส.ค.65     YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)     3.9     16.3     12.7     16.2     14.7     14.7
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     0.4     1.3     14.1     33.0     49.2     13.2
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)     1.5     8.7     15.1     25.0     78.4     20.1
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)     41.1     39.7     37.3     38.6     39.8     38.7
รายได้เกษตรกร (%yoy)     23.3     27.4     20.7     13.8     2.4     19.3
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     9.2     11.2     17.1     8.3     40.8     16.1
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     32.3     2.0     2.2     -4.7     14.0     2.7
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)     9.2     1.0     1.2     0.9     0.2     3.4
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)     -28.4     -33.3     -69.7     132.8     -60.9     -48.1
เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)     5.3     -0.1     0.0     7.5     -     0.9
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     81.8     85.0     79.5     82.2     86.2     82.7
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     -66.8     59.7     354.0     2,685.1     2,906.1     239.4
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -57.6     40.0     279.0     2,817.9     2,966.0     184.0
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -93.3     6,675.6     10,323.0     2,284.1     2,735.3     4,445.1
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -80.4     192.7     613.5     1,434.5     1,630.9     465.7
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -65.6     50.8     207.3     2,471.4     2,796.3     169.9
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -89.8     12,811.0     23,177.4     1,133.7     1,315.2     3,283.3
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)     20.0     18.5     25.3     24.5     50.8     25.7
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)     -4.2     -10.5     36.0     21.0     40.2     16.0
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)     2.0     4.7     6.5     6.7     7.3     5.9
อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)     3.0     2.4     2.3     -     -     2.4
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     1.2     0.9     0.7     0.7     -     0.8

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.
?
ตารางที่ 4 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออก
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     2564     Q1/65     Q2/65     ก.ค.65     ส.ค.65     YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)     34.7     44.0     43.4     34.0     46.1     42.7
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -4.0     0.0     11.9     27.9     88.5     14.7
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)     9.1     11.2     12.7     18.5     107.0     21.0
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)     47.6     46.2     43.8     45.3     46.6     45.3
รายได้เกษตรกร (%yoy)     3.7     -25.0     -3.8     -8.5     -6.7     -9.6
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -6.8     3.9     3.1     2.8     58.0     9.2
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     12.5     8.7     0.6     7.3     79.7     12.1
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)     39.8     4.7     15.0     1.1     2.5     23.3
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)     57.6     -61.5     74.7     -34.4     -55.5     -17.3
เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)     6.2     4.0     3.3     8.4     -     4.3
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     104.4     109.9     105.7     106.5     103.1     107.0
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     -55.5     264.7     563.2     2,118.6     2,154.8     505.4
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -51.0     262.3     550.4     2,062.9     2,090.8     494.4
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -97.4     939.1     3,643.1     7,656.3     8,724.0     3,065.6
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -74.0     379.1     637.8     2,773.5     2,857.5     653.7
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -58.7     373.3     599.9     2,565.0     2,619.7     619.6
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -99.0     732.2     4,458.1     13,847.2     16,396.9     3,085.6
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)     11.4     12.5     16.8     11.0     43.9     17.6
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)     -13.2     2.0     22.1     28.2     37.6     19.0
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)     2.1     4.2     5.6     5.8     6.9     5.3
อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)     1.2     1.2     0.8     -     -     1.0
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     0.6     0.5     0.5     0.5     -     0.5

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.
?
ตารางที่ 5 ครื่องชี้เศรษฐกิจภาคกลาง
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     2564     Q1/65     Q2/65     ก.ค.65     ส.ค.65     YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)     0.4     1.5     -6.8     -13.3     -9.7     -4.8
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -3.0     6.0     2.0     7.9     77.9     10.0
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)     2.2     -0.5     10.4     28.9     118.3     16.0
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)     43.6     42.7     40.1     41.6     42.8     41.6
รายได้เกษตรกร (%yoy)     -6.7     7.5     6.8     17.9     37.7     10.8
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -1.9     -4.6     -10.7     -9.6     49.7     -2.8
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     10.8     4.6     -0.6     -19.7     40.6     3.2
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)     29.2     2.4     0.6     2.6     0.9     6.5
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)     253.9     -62.7     -96.8     286.8     212.1     -75.5
เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)     6.1     0.0     -3.5     3.7     -     -1.0
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     82.7     87.1     87.0     91.5     93.3     88.4
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     -35.0     112.7     575.7     3,773.5     3,677.2     347.1
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -32.6     111.6     574.0     3,753.8     3,606.5     344.1
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -94.6     713.2     1,219.7     6,737.6     37,009.0     1,782.5
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -40.2     81.1     509.3     4,481.4     4,679.2     293.4
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -36.9     80.1     506.1     4,431.4     4,530.6     289.2
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -95.8     561.4     1,461.1     10,666.7     67,154.5     1,921.8
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)     26.2     -22.2     3.7     -5.5     25.3     -7.7
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)     -20.6     17.5     126.4     55.6     52.2     65.0
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)     1.9     5.3     6.4     6.4     6.5     6.0
อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)     2.2     1.7     1.7     -     -     1.7
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     0.6     0.5     0.5     0.6     -     0.5

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.
?
ตารางที่ 6 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     2564     Q1/65     Q2/65     ก.ค.65     ส.ค.65     YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)     3.4     -1.2     -5.9     -2.8     -3.4     -3.5
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     0.8     -4.2     4.1     -5.3     20.6     1.1
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)     7.8     4.8     3.8     5.2     58.2     9.6
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)     48.6     47.5     45.2     46.5     47.9     46.6
รายได้เกษตรกร (%yoy)     3.6     9.7     13.0     31.4     55.7     14.6
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -1.8     -2.6     -2.6     -14.7     26.7     -1.0
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     19.8     7.8     1.2     -7.6     23.6     5.2
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)     13.4     1.7     14.5     0.4     0.6     17.2
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)     -11.9     -37.8     580.9     -64.0     88.1     172.2
เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)     3.5     1.2     -2.8     4.6     -     0.0
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     74.4     81.9     78.5     82.5     87.7     81.4
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     -44.5     30.9     431.1     1,348.5     1,225.7     175.9
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -43.7     30.4     425.3     1,297.3     1,175.5     171.5
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -92.1     557.1     3,378.0     17,414.8     15,859.2     3,758.2
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -56.2     11.9     444.8     2,206.4     1,924.1     159.3
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -55.4     11.3     435.0     2,081.4     1,808.1     152.7
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -94.0     550.9     4,073.3     26,229.6     23,181.7     4,407.0
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)     52.1     -31.1     -19.9     -23.4     -10.7     -24.8
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)     -6.3     18.0     48.2     34.4     55.2     37.0
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)     1.2     3.7     5.3     6.4     6.8     5.1
อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)     1.5     1.2     1.2     -     -     1.2
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     1.7     1.0     0.8     0.8     -     0.9

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.
?
ตารางที่ 7 เครื่องชี้เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     2564     Q1/65     Q2/65     ก.ค.65     ส.ค.65     YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy)     6.6     4.5     -5.2     -10.7     -5.5     -2.5
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -7.7     8.2     22.1     66.6     10.3     17.6
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy)     2.6     0.8     4.0     42.9     54.3     10.9
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ)     43.3     41.8     39.0     40.7     42.2     40.7
รายได้เกษตรกร (%yoy)     2.4     0.8     1.5     12.1     26.2     3.9
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -2.8     17.6     12.0     40.1     26.2     18.5
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy)     -14.5     8.2     0.4     5.1     19.2     6.0
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท)     30.3     6.2     6.8     0.8     5.2     19.0
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ (%yoy)     -12.7     10.2     -35.7     -8.7     175.4     0.2
เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy)     7.4     1.0     -2.1     4.7     -     0.2
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     82.7     87.1     87.0     91.5     93.3     88.4
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     -48.3     41.2     442.4     2,197.6     1,955.4     215.8
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -39.7     35.8     388.0     1,846.7     1,611.0     177.4
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -87.4     264.5     1,371.6     4,693.9     5,011.5     1,293.0
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -74.9     27.5     549.2     4,501.0     4,243.4     293.9
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -60.4     14.0     359.9     2,837.0     2,477.3     153.8
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     -91.6     140.1     1,369.9     7,120.3     7,703.8     1,197.2
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง (%yoy)     1.2     1.6     2.4     12.9     51.1     7.8
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก (%yoy)     -8.0     6.8     36.4     42.7     82.8     35.7
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%yoy)     1.1     4.8     6.4     7.7     8.0     6.2
อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน)     2.2     1.5     1.3     -     -     1.4
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     0.4     0.5     0.5     0.5     -     0.5

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม คำนวณและรวบรวม: สศค.
?

ตารางที่ 8 เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภาคในเดือนสิงหาคม 2565 โดยปรับผลทางฤดูกาล (MoM_SA)
เครื่องชี้เศรษฐกิจ     อีสาน     เหนือ     ใต้     ตะวันออก     ตะวันตก     กลาง     กทมปริฯ
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่_SA (%mom)     -0.9     1.2     4.2     7.0     24.8     -2.7     2.2
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)     15.1     22.0     8.4     18.8     54.2     13.5     0.4
จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)     12.0     32.3     7.5     15.6     14.5     5.6     14.3
รายได้เกษตรกร _SA (%mom)     17.6     14.0     -4.3     -24.6     9.0     11.2     10.1
เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)     30.6     11.1     9.1     44.5     61.2     19.8     12.4
จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ _SA (%mom)     16.8     22.2     15.1     25.6     5.5     39.6     -7.0
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ_SA (ล้านบาท)     1.9     0.3     0.3     1.9     0.1     1.3     6.1
เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ _SA (%mom)     118.5     -19.0     -62.8     15.6     -     -77.6     434.6
เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (%yoy)     0.9     -0.7     -3.8     -7.0     -14.1     -25.6     -12.9
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     0.1     1.3     -9.3     -7.0     -14.1     -26.9     -17.2
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     36.6     34.4     -3.2     58.6     52.7     141.4     39.6
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (%yoy)     -6.7     -2.0     -1.9     13.6     -17.4     -7.3     -7.9
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนคนไทย (%yoy)     -7.5     0.4     -6.1     -0.8     -15.9     -13.1     -25.7
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy)     45.7     45.6     1.5     52.7     6.1     222.5     23.4
ข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียน
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง _SA (%mom)     21.1     21.7     24.8     25.0     38.8     22.2     21.2
จำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิก _SA (%mom)     11.1     8.2     23.2     4.8     17.5     -9.7     13.4

ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คำนวณและรวบรวม: สศค.
*_SA หมายถึง ข้อมูลที่ปรับผลทางฤดูกาลแล้ว


ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ