โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ “ดีมาก (A)” จากการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 30, 2022 15:29 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 158/2565 วันที่ 30 กันยายน 2565
โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ ?ดีมาก (A)? จากการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีผลการดาเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ?ดีมาก (A)? ตามรายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พ.ร.ก. เงินกู้ฯ) รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 โดยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด ทาการประเมินด้วยแบบจาลองทางสถิติประกอบกับเกณฑ์การประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้องและความเชื่อมโยง ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านผลกระทบ และด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ การประเมินผลดังกล่าวพบว่า โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดาเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยสาคัญ และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งยังสร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและช่วยสร้างรายได้กลับคืนแก่รัฐ นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสดเพื่อรองรับโลกในอนาคตอีกด้วย
สาหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 37.30 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 32,520.73 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจานวน 12.91 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 2,579.02 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจานวน 983,401 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 196.26 ล้านบาท
2
3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการ
คนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จา นวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 29,548.08 ล้านบาท และมี
ผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จา นวน
158,417 คน คิดเป็ นยอดใช้จ่ายสะสม 197.37 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจา นวน 23.40 ล้านคน และมี
ยอดใช้จ่ายรวม 29,745.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจา นวน 15,113.48 ล้านบาท และเงินที่รัฐ
ร่วมจ่ายจา นวน 14,631.97 ล้านบาท ทั้งนี้ สาหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม 12,287.01 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,064.77 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,415.03 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป
9,468.48 ล้านบาท ร้านบริการ 474.41 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 35.75 ล้านบาท สาหรับผู้ประกอบการร้านค้า
ที่เข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่ วมแล้วจานวน 9.61 แสนราย
โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.21 หมื่นราย
ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่าย
สะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 1,017.31 ล้านบาท
แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 526.30 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 491.01 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่
แพลตฟอร์ม จา นวน 8.01 หมื่นราย
โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ยังคงมีสิทธิคงเหลือ
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋ ตัง
หรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. ? 22.00 น. โดยประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ โครงการ
คนละครึ่ง ระยะที่ 5 ไปก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กา หนด สามารถลงทะเบียน
รอบสิทธิคงเหลือดังกล่าวได้เช่นกัน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105,
08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทา การ 08.30 ? 16.30 น.)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ halfhalf@fpo.go.th
ธนาคารกรุงไทย จา กัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


          ที่มา: กระทรวงการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ