ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 28, 2022 14:16 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 43/2565              วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2565
?เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด?
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม 2565 ว่า ?เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด? โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 16.2 แต่ลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ -7.9 ขณะที่ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง ในเดือนตุลาคม 2565 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -2.4 แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 2.6 สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ -5.4 รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ที่ร้อยละ 18.3 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนตุลาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 46.1 จากระดับ 44.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในเรื่องค่าครองชีพที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชน
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1.4 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -14.5 สำหรับการลงทุน
ในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนตุลาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ที่ร้อยละ -5.7 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.9 ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 12.0 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -7.1
มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ 21,772.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันที่ร้อยละ -4.4 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่า
การส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ลดลงร้อยละ -2.8 เนื่องจากอุปสงค์ของประเทศ
คู่ค้าชะลอลงจากการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเพื่อควบคุมเงินทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สินค้าส่งออกของไทยลดลง อย่างไรก็ดี สินค้าส่งออกที่ยังขยายตัว ได้แก่ สินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารสัตว์เลี้ยง และข้าว โดยขยายตัวร้อยละ 26.3 4.8 และ 2.8 ตามลำดับ สอดคล้องกับสินค้าเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบที่ขยายตัวร้อยละ 90.6 และ 8.5 ตามลำดับ 2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามอุปสงค์ที่ชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี ตลาดที่ยังคงขยายตัว ได้แก่ ทวีปออสเตรเลีย ตลาด CLMV และสหราชอาณาจักร ขยายตัวที่ร้อยละ 18.8 10.6 และ 3.7 ตามลำดับ สอดคล้องกับกลุ่มตลาดอื่น ๆ ขยายตัวได้ดี อาทิ ตลาดสวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 103.5 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้า ในเดือนตุลาคม 2565
มีมูลค่า 22,368.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ -2.2 ทำให้ดุลการค้าขาดดุลที่ -596.4
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 6.0 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 1.1 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ โดยเฉพาะผลผลิตสุกร และไก่เนื้อ และสินค้า
ในหมวดไม้ผลเป็นสำคัญ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 93.1 จากระดับ 91.8 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและส่งออกสินค้าในระยะต่อไป สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ในเดือนตุลาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 1.48 ล้านคน คิดเป็นอัตรา
การขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 7,178.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ
-11.2 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดีย ลาว เกาหลีใต้ และเวียดนาม ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 17.7 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 285.0 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -18.8
เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปัจจัยกดดันจากระดับราคาสินค้าเริ่มปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.98 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่
ร้อยละ 3.17 ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 60.4 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ ในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.47 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่
ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 อยู่ในระดับสูงที่ 201.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
?เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและทิศทาง
การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด?
1. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 16.2 แต่ลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ -7.9 ขณะที่ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง ในเดือนตุลาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -2.4 แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 2.6 สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ -5.4 รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ที่ร้อยละ 18.3 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนตุลาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 46.1 จากระดับ 44.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในเรื่องค่าครองชีพที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     ก.ย.     ต.ค.     YTD
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%YoY)     11.9%     ?3.9%     22.0%     14.2%     17.4%     14.0%     7.1%     7.3%     9.9%     5.2%     9.0%
%qoq_SA / %mom_SA          4.4%     7.8%     2.6%     1.6%     1.6%     1.1%     2.9%     -0.4%     -5.4%
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY)     ?8.4%     ?16.7%     33.2%     ?19.2%     ?12.1%     16.0%     9.2%     16.2%     -8.6%     -2.4%     12.3%
%qoq_SA / %mom_SA          ?13.4%     ?6.8%     ?5.9%     15.1%     14.3%     -10.7%     -0.9%     -14.2%     2.6%
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY)     4.8%     1.2%     40.5%     ?21.4%     9.1%     3.2%     6.0%     38.5%     34.9%     16.2     14.2%
%qoq_SA / %mom_SA          4.8%     3.5%     ?19.1%     24.1%     ?0.9%     6.7%     5.8%     -0.5%     -7.9%
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (%YoY)     16.2%     8.8%     25.9%     15.6%     16.0%     5.9%     0.9%     -0.6%     6.4%     n.a.     2.1%
%qoq_SA / %mom_SA           11.1%     3.4%     1.8%     ?0.7%     1.2%     ?1.0%     ?0.1%     3.4%     n.a.
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ)     44.7     48.6     44.6     40.6     45.0     43.4     40.8     43.6     44.6     46.1     42.9
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY)     0.7%     10.3%     11.5%     0.6%     ?10.4%     3.8%     9.9%     9.4%     12.3%     18.3%     9.5%

2. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชน
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1.4 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -14.5 สำหรับการลงทุน
ในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือนตุลาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ที่ร้อยละ -5.7 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.9 ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 12.0 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -7.1

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     ก.ย.     ต.ค.     YTD
เครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักร
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน (%YoY)     14.7%     5.1%     25.0%     20.5%     10.0%     8.1%     3.6%     -4.7%     -9.4%     n.a.     2.2%
%qoq_SA / %mom_SA          5.1%     5.5%     1.6%     ?2.5%     3.4%     1.1%     ?6.3%     ?9.6%     n.a.
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (%YoY)     ?1.9%     5.9%     42.1%     ?24.9%     ?11.6%     20.6%     9.7%     33.9%     31.4%     1.4%     19.4%
%qoq_SA / %mom_SA           ?13.0%     3.0%     ?13.8%     13.7%     19.2%     ?5.9%     5.4%     8.7%     -14.5%
เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้าง
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (%YoY)     3.4%     5.8%     14.3%     ?8.5%     3.9%     ?1.8%     18.4%     21.9%     26.5%     12.0%     12.8%
%qoq_SA / %mom_SA           3.2%     1.8%     ?8.6%     7.0%     0.8%     20.7%     -6.9%     -0.2%     -7.1%
ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY)     ?1.0%     4.7%     1.3%     ?9.4%     ?1.0%     0.0%     ?7.8%     2.8%     0.3%     -5.7%     -2.2%
%qoq_SA / %mom_SA           2.9%     2.7%     ?11.3%     6.2%     3.7%     ?5.9%     -0.6%     -2.7%     -2.9%
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY)     8.0%     4.4%     9.7%     8.4%     9.8%     7.2%     6.9%     5.6%     5.2%     3.6%     6.3%

3. การใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 ในเดือนตุลาคม 2565 เบิกจ่ายได้รวม จำนวน 487.6พันล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันจำนวน 473.4 พันล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 420.9พันล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 52.4 พันล้านบาท และเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 14.2 พันล้านบาท

เครื่องชี้
ภาคการคลัง     FY2564     FY2565     FY2565     FY2566
               Q2     Q3     Q4     ก.ย.     ต.ค.
รายจ่ายปีปัจจุบัน     3,285.96     2,932.5     606.3     679.2     663.3     224.4     473.4
 %YoY     2.3     ?2.6     ?1.0     0.3     ?15.3     ?19.7     -4.0
รายจ่ายประจำ     2,681.65     2,516.5     515.2     570.8     543.8     168.5     420.9
%YoY     0.3     ?2.6     ?2.0     3.1     ?14.8     ?20.3     -4.1
รายจ่ายลงทุน     604.31     415.9     91.0     108.4     119.5     55.8     52.4
%YoY     16.4     ?2.8     4.9     ?12.3     ?17.5     ?17.8     -3.4
รายจ่ายปีก่อน     204.88     213.6     57.6     31.8     48.7     27.7     14.2
%YoY     ?12.6     8.7     6.3     18.7     36.1     20.7     ?14.7
รายจ่ายรวม     3,490.85     3,146.2     663.9     711.0     712.1     252.1     487.6
%YoY     1.3     ?1.9     ?0.4     1.0     ?13.1     ?16.7     -4.4

4. มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ 21,772.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันที่ร้อยละ -4.4 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่า
การส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ลดลงร้อยละ -2.8 เนื่องจากอุปสงค์ของประเทศ
คู่ค้าชะลอลงจากการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเพื่อควบคุมเงินทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สินค้าส่งออกของไทยลดลง อย่างไรก็ดี สินค้าส่งออกที่ยังขยายตัว ได้แก่ สินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารสัตว์เลี้ยง และข้าว โดยขยายตัวร้อยละ 26.3 4.8 และ 2.8 ตามลำดับ สอดคล้องกับสินค้าเครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบที่ขยายตัวร้อยละ 90.6 และ 8.5 ตามลำดับ 2 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามอุปสงค์ที่ชะลอตัวของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ดี ตลาดที่ยังคงขยายตัว ได้แก่ ทวีปออสเตรเลีย ตลาด CLMV และสหราชอาณาจักร ขยายตัวที่ร้อยละ 18.8 10.6 และ 3.7 ตามลำดับ สอดคล้องกับกลุ่มตลาดอื่น ๆ ขยายตัวได้ดี อาทิ ตลาดสวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 103.5 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้า ในเดือนตุลาคม 2565
มีมูลค่า 22,368.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ -2.2 ทำให้ดุลการค้าขาดดุลที่ -596.4
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศคู่ค้าหลัก 16 ประเทศ     สัดส่วน
2564     2564     2564     2565
               Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     ก.ย.     ต.ค.     YTD
ส่งออกไปทั้งโลก     100.0%     17.4%     2.1%     31.9%     15.4%     23.1%     14.8%     10.8%     6.6%     7.8%     -4.4%     9.1%
สหรัฐฯ     15.4%     21.9%     13.1%     30.4%     19.6%     25.2%     23.3%     17.8%     15.9%     26.2%     -0.9%     16.8%
จีน     13.7%     25.0%     19.7%     29.5%     32.2%     17.8%     4.2%     -1.9%     -18.1%     -13.2%     -8.5%     -6.1%
ญี่ปุ่น     9.2%     9.6%     5.9%     20.0%     15.2%     -0.2%     1.2%     1.6%     -0.2%     -1.7%     -3.1%     0.5%
สหภาพยุโรป     8.3%     21.6%     8.5%     51.9%     14.0%     20.6%     3.6%     4.9%     17.0%     21.3%     -8.2%     6.6%
ทวีปออสเตรเลีย     4.8%     16.2%     21.1%     37.7%     -7.0%     19.5%     -2.5%     -3.9%     18.1%     15.5%     18.8%     4.8%
เวียดนาม     4.6%     12.3%     12.9%     44.6%     -8.0%     5.1%     -1.1%     1.2%     28.7%     38.7%     13.3%     8.6%
มาเลเซีย     4.4%     38.3%     36.6%     72.5%     11.6%     40.6%     12.3%     7.4%     31.2%     5.0%     -17.7%     12.2%
ฮ่องกง     4.3%     2.7%     -19.3%     15.7%     7.8%     9.1%     5.0%     -7.3%     -22.6%     -17.9%     -18.9%     -9.9%
สิงคโปร์     3.3%     -4.8%     -37.4%     -3.1%     -1.2%     36.9%     56.3%     29.8%     -2.2%     31.1%     -7.5%     21.2%
อินโดนีเซีย     3.3%     16.9%     -28.1%     0.1%     91.8%     62.1%     37.9%     38.5%     10.8%     2.5%     -16.2%     23.3%
ตะวันออกกลาง     3.3%     22.3%     -0.7%     41.9%     19.3%     37.1%     14.6%     33.8%     37.7%     47.5%     22.4%     27.7%
อินเดีย     3.1%     56.0%     7.4%     181.1%     65.3%     50.6%     33.1%     60.4%     13.6%     -3.4%     -13.8%     28.1%
ฟิลิปปินส์     2.6%     39.9%     3.9%     84.7%     52.3%     41.0%     8.1%     24.0%     5.1%     -2.7%     -7.6%     9.7%
แอฟริกา     2.5%     27.0%     11.4%     40.6%     25.3%     34.4%     -1.5%     12.4%     -6.3%     -11.7%     -22.5%     -1.8%
เกาหลีใต้     2.2%     38.8%     17.5%     56.1%     51.2%     33.1%     22.7%     13.9%     7.8%     -1.0%     -8.3%     12.2%
ไต้หวัน     1.7%     23.1%     9.8%     35.5%     27.0%     21.2%     9.6%     8.1%     -2.6%     -10.8%     6.3%     5.2%
   อาเซียน-9     24.0%     17.5%     -5.9%     33.3%     18.6%     30.0%     17.0%     19.1%     19.2%     16.1%     -3.6%     16.1%
   อาเซียน-5     13.7%     19.9%     -10.8%     27.0%     27.1%     44.1%     26.9%     23.2%     11.9%     9.0%     -13.1%     16.5%
   อินโดจีน-4     10.3%     14.5%     0.6%     42.1%     7.9%     13.6%     5.5%     14.1%     30.1%     26.3%     -4.4%     9.1%


5.  เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนตุลาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 6.0 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 1.1 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในหมวดปศุสัตว์ โดยเฉพาะผลผลิตสุกร และไก่เนื้อ และสินค้าใน
หมวดไม้ผลเป็นสำคัญ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนตุลาคม 2565 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 93.1 จากระดับ 91.8 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและส่งออกสินค้าในระยะต่อไป สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ในเดือนตุลาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 1.48 ล้านคน คิดเป็นอัตรา
การขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 7,178.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ
-11.2 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดีย ลาว เกาหลีใต้ และเวียดนาม ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 17.7 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 285.0 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -18.8

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     ก.ย.     ต.ค.     YTD
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
(%YoY)     0.5%     0.2%     0.4%     6.0%     ?2.3%     5.7%     8.1%     ?1.6%     0.8%     6.0%     4.1%
%qoq_SA / %mom_SA          ?7.7%     2.1%     4.2%     ?1.6%     0.6%     3.1%     ?4.1%     2.2%     1.1%
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY)     5.8%     0.7%     21.0%     ?0.3%     4.7%     1.6%     ?0.8%     8.1%     3.4%      n.a.     2.8%
%qoq_SA / %mom_SA          2.8%     1.8%     ?7.6%     8.0%     0.0%     ?0.5%     0.8%     ?1.0%      n.a.
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)     63.0%     66.3%     62.7%     58.5%     64.5%     66.5%     61.1%     62.6%     63.2%      n.a.     63.4%
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     82.7     85.3     82.4     78.2     84.8     88.0     85.6     90.4     91.8     93.1     88.5
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (%YoY)     -93.6%     ?99.7%     100.0%     100.0%     3,060.5%     2,367.2%     7,704.0%     7,847.7%     10,598.0%     7,178.0%     6,650.5%
%qoq_SA / %mom_SA          -26.7%     169.2%     81.1%     826.6%     -47.3%     815.3%     77.4%     82.3%     -11.2%
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY)     -41.7%     -34.4%     88.3%     -87.8%     -29.7%     74.1%     400.4%     1169.3%     665.5%     285.0%     263.4%
%qoq_SA / %mom_SA          -24.6%     -43.4%     -58.1%     275.2%     94.6%     66.7%     8.5%     -9.6%     -18.8%


6. เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปัจจัยกดดันจากระดับราคาสินค้าเริ่มปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 5.98 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่
ร้อยละ 3.17 ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 60.4 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ ในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.47 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่
ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 อยู่ในระดับสูงที่ 201.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     ก.ย.     ต.ค     YTD
ภายในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%)     1.9%     2.0%     1.9%     2.3%     1.6%     1.5%     1.4%     1.2%     1.2%     n.a.     1.4%
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม.33)     0.70%     0.77%     0.71%     0.70%     0.60%     0.61%     0.52%     0.62%     0.61%     0.47%     0.57%
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY)     1.23%     ?0.53%     2.36%     0.70%     2.24%     4.75%     6.46%     7.29%     6.41%     5.98%     6.15%
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY)     0.23%     0.11%     0.44%     0.13%     0.12%     1.43%     2.27%     3.08%     3.12%     3.17%     2.35%
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%)     59.6%     54.5%     55.4%     58.4%     59.6%     60.6%     60.9%     60.4%     60.4%     n.a.     60.4%
ภายนอกประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)     ?10.3     ?1.7     ?2.6     ?4.4     ?1.6     ?2.6     ?8.1     -7.0     0.6      n.a.     -17.7
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)     246.0     245.5     246.5     244.7     246.0     242.4     222.3     199.4     199.4     201.9     201.9
ฐานะสุทธิ Forward (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)     33.2     32.7     33.3     32.7     33.2     30.5     28.7     28.7     28.7     26.8     26.8

ตารางที่ 1 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Indicators) เดือนตุลาคม 2565
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
รายเดือน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     ก.ย.     ต.ค.     YTD
ภาวะเศรษฐกิจภายนอก
ราคาน้ำมันดิบ Dubai (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) /7     69.27     60.01     67.00     71.42     78.65     95.40     107.84     96.10     89.87     91.18     98.92
อัตราดอกเบี้ย Federal Fund (%)/7     0.00?0.25     0.00?0.25     0.00?0.25     0.00?0.25     0.00?0.25     0.25?0.50     1.50?1.75     3.00?3.25     3.00?3.25     3.00?3.25     3.00?3.25
ด้านอุปสงค์
การบริโภคภาคเอกชน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่(%YoY)/1     11.9     ?3.9     22.0     14.2     17.4     14.0     7.1     7.3     9.9     5.2     9.0
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY)/13     ?8.4     ?16.7     33.2     ?19.2     ?12.1     16.0     9.2     16.2     -8.6     ?2.4     12.3
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY)/12     4.8     1.2     40.5     ?21.4     9.1     3.2     6.0     38.5     34.9     16.2     14.2
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14     16.2     8.8     25.9     15.6     16.0     5.9     0.9     -0.6     6.4     n.a.      2.1
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวม (ระดับ) /5     44.7     48.6     44.6     40.6     45.0     43.4     40.8     43.6     44.6     46.1     42.9
การลงทุนภาคเอกชน
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14     14.7     5.1     25.0     20.5     10.0     8.1     3.6     -4.7     -9.4     n.a.     2.2
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
(%YoY)/13     ?1.9     5.9     42.1     ?24.9     ?11.6     20.6     9.7     33.9     31.4     1.4     19.4
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์รวม (%YoY) /1     3.4     5.8     14.3     ?8.5     3.9     ?1.8     18.4     21.9     26.5     12.0     12.8
ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY) /14     ?1.0     4.7     1.3     ?9.4     ?1.0     0.0     ?7.8     2.8     0.3     ?5.7     ?2.2
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) /4     8.0     4.4     9.7     8.4     9.8     7.2     6.9     5.6     5.2     n.a.     6.5
การค้าระหว่างประเทศ
มูลค่าการส่งออก (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร/4     272.0     64.1     68.2     67.7     71.9     73.6     75.6     72.1     24.9     21.7     243.1
(%YoY) /4     17.4     2.1     31.9     15.4     23.1     14.8     10.8     6.6     7.8     -4.4     9.1
ราคาสินค้าส่งออก (%YoY) /4      3.3     2.1     4.0     3.1     3.8     3.9     5.1     4.4     4.1     n.a.     4.5
ปริมาณการส่งออก (%YoY)/14     13.7     -0.1     26.8     11.9     18.7     10.4     5.4     2.0     3.6     n.a.     5.9
มูลค่าการนำเข้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ระบบศุลกากร/4     266.9     63.0     65.6     67.3     71.1     74.5     80.9     80.9     25.8     22.4     258.7
(%YoY) /4     29.5     8.2     46.4     39.4     29.5     18.4     23.4     20.2     15.6     -2.1     18.3
ราคาสินค้านำเข้า (%YoY) /4      10.4     6.1     12.3     10.5     12.6     12.6     14.1     11.2     9.6     n.a.     12.7
ปริมาณการนำเข้า (%YoY)/14      17.3     1.8     30.1     26.1     15.0     5.1     8.1     8.1     5.5     n.a.     7.1
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร/4      5.1     1.2     2.7     0.4     0.8     ?0.9     ?5.3     -8.7     -0.8     -0.6     ?15.6
ด้านอุปทาน
ภาคการเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (%YoY) /6     0.5     0.2     0.4     6.0     ?2.3     5.7     8.1     ?1.6     0.8     6.0     4.1
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (%YoY) /6     3.0     9.0     12.6     ?4.5     ?4.4     4.5     10.2     20.1     18.9     18.3     11.9
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) /14     0.3     9.1     9.4     -5.8     -7.4     -0.7     3.3     11.7     12.3     18.3     9.5
การจ้างงานภาคเกษตร (%YoY) /3     2.3     3.7     2.4     1.5     1.7     3.4     ?0.4     ?1.9     2.4     n.a.     ?0.4
ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) /9     5.8     0.7     21.0     ?0.3     4.7     1.6     ?0.8     8.1     3.4     n.a.     2.8
มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY)/4     39.2     39.2     26.3     53.1     53.7     28.2     7.3     16.6     6.3     n.a.     13.4
ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14     31.6     20.4     44.1     45.4     20.3     0.2     9.3     12.1     2.9     n.a.     7.2
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) /9     63.0     66.3     62.7     58.5     64.5     66.5     61.1     62.6     63.2     n.a.     63.4
การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม (%YoY) /3     ?1.5     ?0.5     ?0.2     ?0.8     ?4.5     1.8     3.9     6.4     1.4     n.a.     4.3
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)/8     82.7     85.3     82.4     78.2     84.8     88.0     85.6     90.4     91.8     93.1     88.5
ภาคบริการ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
(ล้านคน)/10     0.43     0.02     0.02     0.05     0.34     0.50     1.58     3.61     1.31     1.48     7.16
(%YoY) /14     ?93.6     -99.7     100.0     100.0     3060.5     2367.2     7704.0     7,847.7     10,598.0     7,178.2     6,650.5
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY)/10     -41.7     -34.4     88.3     -87.8     -29.7     74.1     400.4     1169.3     665.5      285.0     263.4
การจ้างงานภาคบริการ (%YoY) /3     ?0.1     -0.9     3.2     -1.7     -1.0     4.0     5.6     9.5     8.6.     n.a.     6.6

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
รายเดือน     2564     2564          2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     ก.ย.     ต.ค.     YTD
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     32.0     30.3     31.4     33.0     33.4     33.1     34.4     36.4     37.0     37.3     34.9
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     ?10.3     ?1.7     ?2.6     ?4.4     ?1.6     ?2.6     ?8.1     n.a.     0.6     n.a.     ?17.7
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     246.0     245.5     246.5     244.7     246.0     242.4     222.3     199.4     199.4     201.9     201.9
ฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     33.2     32.7     33.3     32.7     33.2     30.5     28.7     28.7     28.7     26.8     26.8
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%) /3     1.9     2.0     1.9     2.3     1.6     1.5     1.4     1.2     1.2     n.a.     1.4
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     0.70     0.77     0.71     0.70     0.60     0.61     0.52     0.61     0.47     0.57     0.61
ดัชนีราคาผู้ผลิต (%YoY) /4     4.7     0.7     5.4     5.1     7.7     9.8     13.3     10.5     9.9     11.3     10.5
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY) /4     1.23     ?0.53     2.36     0.70     2.24     4.75     6.46     7.29     6.41     5.98     6.15
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY) /4     0.23     0.11     0.44     0.13     0.12     1.43     2.27     3.08     3.12     3.17     2.35
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) /1     59.6     54.5     55.4     58.4     59.6     60.6     60.9     60.4     60.4     n.a.     60.4
ที่มา: 1/กระทรวงการคลัง 2/ธนาคารแห่งประเทศไทย 3/สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4/กระทรวงพาณิชย์ 5/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7/Reuters
8/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9/สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11/ กรมจัดเก็บประกอบด้วยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร 12/กรมการขนส่งทางบก 13/บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 14/คำนวณโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
     ที่มา: กระทรวงการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ