การหารือระหวางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์) และประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 6, 2024 13:34 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 9/2567                วันที่ 6 กุมภาพันธ 2567 การหารือระหวางรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน)

และประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย

(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB)

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ 2567 ณ หองรับรองรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ผู0อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงวB เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธN 2567 นายจุลพันธN อมรวิวัฒนN รัฐมนตรีชBวยวBการกระทรวงการคลัง หารือรBวมกับนายจิน ลี่ฉวิน (Mr. Jin Liqun) ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร0งพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาด0นเศรษฐกิจระหวBงประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษาดานหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เขารวมดวย

การหารือดังกลBวมีจุดประสงคNเพื่อหารือถึงความรBวมมือระหวBงประเทศไทยกับ AIIB เพื่อการยกระดับเศรษฐกิจของไทย โดย AIIB พร0อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยผBนความรBวมมือในการพัฒนาโครงสร0งพื้นฐาน ที่จะยกระดับด0นการคมนาคมขนสBง การค0ภายในประเทศและการค0ระหวBงประเทศ ซึ่งจะเปนผลดีกับประเทศอื่นในภูมิภาคดวย โดยโครงการที่ AIIB สนใจ ได0แกB โครงการพัฒนาโครงสร0งพื้นฐานด0นการคมนาคมขนสBงเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต0 เพื่อเชื่อมโยงการขนสBงระหวBงอBวไทยและอันดามัน (โครงการแลนดNบริดจN) และโครงการกอสรางทางวิ่งและทางขับที่ 2 ภายใตโครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นอกจากนี้ AIIB ยังเห็นวBการพัฒนาเศรษฐกิจอยBงยั่งยืนควรที่จะดำเนินการพัฒนาโครงสร0งพื้นฐานด0นสังคมควบคูBไปด0วย อาทิ การพัฒนาด0นการศึกษาและด0นสาธารณสุข ซึ่งจะเปนสวนสำคัญที่จะทำให0มีกำลังแรงงานใหมBที่มีคุณภาพ และระบบสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ง AIIB พร0อมที่จะให0การสนับสนุนในมิตินี้เชBนกัน ในการนี้ รัฐมนตรีชBวยวBการกระทรวงการคลังเห็นด0วยกับความเห็นดังกลBว โดยกระทรวงการคลังจะประสานงานกับหนBวยงานที่เกี่ยวข0อง ในด0นของการศึกษาเพื่อนำมาหารือกับ AIIB ถึงความรBวมมือที่เหมาะสมในด0นการพัฒนาทุนมนุษยNตBอไป สำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในยุคปจจุบัน

การหารือในครั้งนี้จะชBวยเสริมสร0งความรBวมมือระหวBงประเทศไทยและ AIIB ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคอาเซียนให0เกิดการเจริญเติบโตที่เขมแข็ง สมดุล และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ตอ 3615

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ