บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ข่าวผลสำรวจ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 15:32 น. —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.08 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.82 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.0 หมื่นคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบส5นการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6.7 แสนคน (จาก 38.29 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 2.1 หมื่นคน (จาก 4.03 แสนคน เป็น 3.82 แสนคน) เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ พบว่าในจำนวนผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคนมีผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ 1.31 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของผู้มีงานทำทั้งหมดซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีงานทำ แต่ยังมีเวลาที่ต้องการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ผู้ว่างงาน 3.82 แสนคน เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.88 แสนคนและเคยทำงานมาก่อน 1.94 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร

ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ1.31 แสนคน

ประสบการณ์ทำงานของผู้ว่างงาน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ