สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Monday June 21, 2021 14:19 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 18.5

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ อาทิ

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตมอลต์และสุราที่ทาจากข้าวมอลต์ และอุตสาหกรรมการ

ผลิตเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน อัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ร้อยละ 59.6

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสาคัญ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2564 ขยายตัวร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตมอลต์และสุรา

ที่ทาจากข้าวมอลต์ และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 288.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นจากรถบรรทุกปิคอัพ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดีเซลเป็น

หลัก เนื่องจากในช่วงนี้ของปีก่อนบริษัทรถยนต์ค่ายต่าง ๆ หยุดการผลิตชั่วคราวจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19

อุตสาหกรรมการผลิตมอลต์และสุราที่ทาจากข้าวมอลต์ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 515.2

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสงกรานต์ปีนี้ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ

แม้ว่าจะมีการควบคุมในบางพื้นที่ ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลาเนาและสามารถซื้อเบียร์

กลับไปบริโภคที่บ้านได้

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 57.4 เมื่อเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฐานต่าในปีก่อนจากมาตรการล็อกดาวน์ประเทศหลังการระบาด

ของโควิด-19 ในขณะที่ปีนึ้มีความต้องการในประเทศและการส่งออกเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์

ประเทศคู่ค้าคลี่คลายและสามารถทาการส่งออกได้ตามปกติ

สาหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาคัญที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ อุตสาหกรรมการ

ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 28.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปีก่อน เนื่องจากการชะลอคาสั่งซื้อและลดปริมาณสต๊อกยาลง ต่างจากปีก่อนที่ได้รับคาสั่งจาก อย .ให้

ผลิตเก็บเป็นสต๊อกอย่างน้อย 3 เดือน รวมถึงการหยุดผลิตชั่วคราวของผู้ผลิตบางรายในเดือนนี้

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 11.1 จากกลุ่มคอนกรีตผสมเสร็จ

เป็นหลัก เนื่องจากปีก่อนมีจานวนวันทางานมากกว่าจากการที่รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 23.2 จากปลาทูน่า

กระป๋องและปลาซาร์ดีนกระป๋อง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่

ปรับสูงขึ้นทาให้ส่งมอบล่าช้ากว่ากาหนด รวมถึงปีก่อนผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าสูงมากหลังการ

แพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นาน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ