สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2566

ข่าวเศรษฐกิจ Monday December 25, 2023 13:48 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2566

เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า ชะลอตัวต่อเนื่อง

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว

อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอ ตัว

ปัจจัยกดดัน

ปัจจัยสนับสนุน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

, (%YOY)

ม.ค

ต.ค 66 ต.ค.

66

นำเข้ารวม

2 4343,313.20 244,411 12

(-4.594.59) (10.2210.22)

การนำเข้ารวม (ไม่รวมทองคำ)

23636,956956.25 23,540.80

(-3.47)

(9.76) สินค้าทุน

577,325325.54 66,054.02

(2.532.53) (21.3321.33)

สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป

(ไม่รวมทองคำ)

899,627.48 8

8,65555.85

(-8.718.71)

(1.771.77)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

, (%YOY)

ม.ค

ต.ค . 66 ต.ค

. 66

ส่งออกรวม

23 66,6 4848.2 233,578578.8

(-22.7272) (88.0 33)

สินค้าอุตสาหกรรม

1

85 320320.4 18

18,39 33.1

(-2 8282)

(55.4040) สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำ

1 8080,007007.0 1 77,564564.4

(-22.1010) (33.7474)

สินค้าอุตสาหกรรม

(ไม่รวมทองคำและยุทธปัจจัย)

1

7676,9 0000.4 177,321321.4

(-22.3 99)

(33.1 77)

เดือน

ตุลาคม 256 6 ตลาดคู่ค้าสำคัญ ขยาย ตัว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อาเซียน (5) และ ตะวันออกกลาง ขยายตัวร้อยละ 13.0 9.1 และ 5.7

ตามลำดับ ในขณะที่ตลาด CLMV จีน ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป (27) หด ตัวร้อยละ 1 3 8 7 0 2 5 และ 1 3 ตามลำดับ

EU27

-

11.31

(

2 2 5

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย

สหรัฐฯ

+13

13.0 2

(

(+2 0 1)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

จีน

-6.97

(-10.23)

หม้อแปลงไฟฟ้า

และส่วนประกอบ 388.51 1

77.44 ไม้และ

ผลิตภัณฑ์ไม้

35

35.24

การนำเข้าสินค้าสำคัญ

เดือน

ตุลาคม 256 6

โลก

+3.74

(-2.10)

ต.ค.

6 6 %YOY

ตะวันออกกลาง

+5.72

(+5.46)

ญี่ปุ่น

-2.49

(+1.09)

%YOY

ค 6 6

(ม.ค. ต ค ..)

CLMV

-1 33.7 7

(

1 2 6 5

อาเซียน (5)

+9.06

(-5.54)

ภาวะการค้าระหว่างประเทศ

การส่งออก

การนำเข้า

จัดทำโดย : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) www.oie.go.th สอบถามข้อมูล : นางสาวชุติมา ชุติเนตร และนางสาวปทิตตา เตชะศุภสิน โทรศัพท์ 0 2430 6806 ต่อ 680610-11 ดาวน์โหลดข้อมูล

ที่มา

ข้อมูล : สำนัก งาน นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประมวลผลโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ

การส่งออกรว ขยาย ตัวร้อยละ 8 0 3 YOY) ขยายตัว ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่วนหนึ่ง มาจาก ปัจจัยฐานต่ำของปี 2565 โดย

สินค้า อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยาย ตัว ร้อยละ 3 74 YOY) จาก สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภท หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ

อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ส่วนประกอบ ของเครื่องโทรสารโทรศัพท์ รถปิคอัพ ไม้ และผลิตภัณฑ์ ไม้ เป็นต้น

การนำเข้า

รวม ขยายตัว ร้อย ละ 10.22 YOY) ขยายตัวในทุกหมวดสินค้า ได้แก่ สินค้า เชื้อเพลิง ขยาย ตัวร้อยละ 3.88

สินค้าทุน ขยายตัว ร้อยละ 21.33 จาก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ที่ใช้ในการเกษตร สินค้า วัตถุดิบและ กึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำ)

ขยาย ตัวร้อยละ 1.77 จาก แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณ ฑ์ทำจากพลาสติก สินค้าอุปโภคบริโภค ขยายตัวร้อยละ 10.17 และ ยานพาหนะและ

อุปกรณ์การขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 33.42 จาก รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก

รถปิคอัพ

เครื่องจักรกล

และส่วนประกอบ

11.50

14.50 แผงวงจร

ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ทำ

จากพลาสติก 8.49

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ