วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 08:54:59 น.
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation and Training of New Employees)
อบรมวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554
ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4
KEEN Conference
ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค
(ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร
Rational and Significance

เมื่อรับบุคคลเข้าทำงานในองค์การก็จะต้องมี การปฐมนิเทศ (Orientation) ซึ่งถือ เป็นการต้อนรับ และ พัฒนาบุคคลในขั้นแรกที่ก้าวเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้บุคคลนั้นรู้จักกับองค์กร การแนะนำให้เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการทำงาน และธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับบุคลากรที่รับเข้ามาใหม่ หรือที่เปลี่ยนงานใหม่ หากการปฐมนิเทศไม่ชัดเจนหรือ ไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระในส่วนที่บุคคลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำงานตั้งแต่ต้น จะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังได้เพราะสิ่งที่เขาคาดหวังต่องานที่จะทำอาจจะไม่ตรงกับสภาพงานที่แท้ จริงจนปรับตัวเองเข้ากับงานไม่ได้ การปฐมนิเทศจึงถือเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่จะทำให้พนักงานบุคลากรใหม่ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร วิธีการทำงานมั่นใจ อุ่นใจ ว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถเริ่มใช้ความสามารถและศักยภาพในการการทำงานให้องค์กรได้อย่างรวดเร็ว

ในการอบรมครั้งนี้ จึงมุ่งที่จะให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดการปฐมนิเทศ สามารถใช้เทคนิค ที่จะพัฒนารูปแบบของการปฐมนิเทศให้ได้ผล สามารถวัดผลสำเร็จของการปฐมเทศ ได้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ ทุกคนมีส่วนร่วม และครอบคลุมจุดและประเด็นที่ควรมีในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น
1. ความสำคัญของการปฐมนิเทศ
2. รูปแบบต่าง ๆของการปฐมนิเทศ
3. การวางแผนการปฐมนิเทศ และงบประมาณในการปฐมนิเทศ
4. รายละเอียดในการปฐมนิเทศพนักงานโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. รายละเอียดในการปฐมนิเทศพนักงานโดยหน่วยงานต้นสังกัด
6. การจูงใจให้ผู้ที่ควรมีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศเข้าร่วมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
7. การคัดเลือกบุคลากรที่จะมาปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ ในองค์กร
8. การประยุกต์ใช้เกมและกิจกรรมละลายพฤติกรรม
9. การประเมินผล และการวัดผลสำเร็จการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านต่าง ๆ
- อัตราการเข้า-ออกของพนักงาน
- ขวัญ กำลังใจให้พนักงาน
- การลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรม
- การเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับงาน กิจกรรม และองค์กร
- ตัวอย่างโครงการปฐมนิเทศ แผนการปฐมนิเทศ และคู่มือปฐมนิเทศ
- กรณีศึกษา และถาม-ตอบ
Instructor
อ.ธรรมศักดิ์ เหลืองไพฑูรย์
อดีต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซิตี้แบงค์
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาและฝึกอบรม บริษัท เงินทุนเอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลลของบริษัทข้าทชาติชั้นนำ
Registration Fee
ท่านละ 2,700 บาท รวม VAT 7 % = 2,808 บาท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวากรุงเทพ ฯ 10510
How to Apply
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
Payment Method

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง