กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

ข่าวทั่วไป Monday January 19, 2004 11:50 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทาน ปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล และมีสิทธิสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จาก สภาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จาก สภาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี จำนวน ๑๔๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และผู้นำเหมาะสมในการเป็นทหาร
สำหรับผู้ที่จะสมัครเพื่อสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง ๑๗ ปี ถึง ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี ๒๕๒๗ ถึงปี ๒๕๓๐) มีสัญชาติไทย
- มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๒ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
- มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสม ต่อการรับราชการ และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ หมวดวิชาเลือกเสรี รวมวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยกิต หรือวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยกิต คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ ๒๑ หน่วยกิต
สำหรับผู้ที่สนใจซื้อระเบียบการและใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยซื้อได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ ภายในบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ ในราคาเล่มละ ๖๐ บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ ๘๐ บาท
สั่งจ่าย ปณ.สำเหร่ ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ๕๐๔/๕๗ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๔๗๕ - ๒๖๑๔ และ ๐ - ๒๔๗๕ - ๒๕๓๕
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓,๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒ ,๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑
website :::www.navy.mi.th/sctr :::: email : relation@navy.mi.th--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ