วิทยาลัยครุศาสตร์ จับมือ ศูนย์วิจัย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการ

ข่าวทั่วไป Monday January 23, 2012 09:53 —ThaiPR.net

กรุงเทพ--23 ม.ค.--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยครุศาสตร์ และ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา” สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดประชุมวิชาการเรื่อง “คุณลักษณะและการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา” ซึ่งบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสรุปโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำ TQF ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รักษาการคณบดี วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ (1-1) อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรศัพท์ 0-954-7300 ต่อ 361-2 วิทยาลัยครุศาสตร์ และ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” จัดประชุมวิชาการ เรื่อง คุณลักษณะและการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ (1-1) อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดการ 08.00 — 08.45 น. ลงทะเบียน 08.45 — 09.00 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 09.00 — 09.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณลักษณะและการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาของไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 09.45 — 10.00 น. สรุปโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทำ TQF ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ 10.00 — 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 — 12.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์งานวิจัย “TQF สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” 12.00 — 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 — 14.30 น. อภิปรายเรื่อง “ผู้บริหารการศึกษาที่ควรจะเป็นและแนวทางการพัฒนา” นำโดย ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา ดร.ถนอม อินทรกำเนิด คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ผศ.ดร. อรรณพ จีนะวัฒน์ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.จำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ผู้ดำเนินการ : ผศ.ดร.ปองสิน วิเศษศิริ ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14.30 — 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.00 — 16.00 น. รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง TQF ผู้ดำเนินการ : ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และ รักษาการคณบดี วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 16.00 น. ปิดการประชุม ผู้สนใจติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 361-2 โทรสาร 02-954-7910


สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ