รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมข้าราชการเจ้าหน้าที่ ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความพอดี มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ข่าวทั่วไป Thursday March 26, 2015 10:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Roadmap การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ” ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 ที่จัดขึ้นโดยสถาบัน เกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักบริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยการบรรยายพิเศษดังกล่าว ได้มีเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การเรียนรู้และการเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น เรื่องดิจิตอลอีโคโนมี (Digital Economy) การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ความเชื่องโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของผูบริโภค 2) การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมพื้นที่แปลงใหญ่ หรือเกษตรแปลงใหญ่ (Zoning) การบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การดูแลประชาชน เรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรของเกษตรกร ความเชื่องโยงระหว่างอุตสาหกรรมการส่งออกและการผลิต และ 3) การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร ที่สำคัญเช่น การศึกษาคุณลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและความพอดี มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ นายปีติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับโครงสร้างด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ควรจะเน้นด้านการผลิตให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ การพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองได้ และมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกร และที่สำคัญให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยการจัดช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ