“นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่” ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ข่าวทั่วไป 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14:33 น. —ThaiPR.net

“นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่” ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาประเทศ กำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางที่จะให้แต่ละหน่วยงานช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ด้านแรงงาน เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการ SMEs ไทย ให้เกิดความเข้มแข็ง ผลักดันการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการให้สูงขึ้น หรือนำมาใช้เพื่อลดต้นทุน สร้างขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง สพร. จัดทีมที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำจากการวิเคราะห์กระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ นำผลการวิเคราะห์นั้นไปปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการเพื่อลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือเพื่อลดต้นทุน ซึ่งการเข้าวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำปรึกษานั้น จะมีเจ้าหน้าที่ของ สพร. ร่วมในทุก ๆ กิจกรรมเพื่อให้ศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสถานการณ์จริง นอกจากนั้นแล้ว ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำหน้าที่ให้บริการปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการอีกด้วย

“นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่” ให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทีมนักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่ ได้เข้าให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบารอกัตฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ใน 4 แห่งที่ สพร. รับผิดชอบ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการ และกำลังแรงงานของ SMEs ไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งในภาพรวมของประเทศมากยิ่งขึ้น

สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297


แท็ก สพร.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ