กทม.จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข่าวทั่วไป 19 กันยายน พ.ศ. 2562 16:49 น. —ThaiPR.net

นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยกรณีเครือข่ายแผงลอยไทยฯ ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อขอให้ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยว่า ในการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย กทม. ได้ดำเนินการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต และคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการพิจารณาจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย พิจารณาความเหมาะสมบริเวณที่เสนอเป็นจุดผ่อนผันกำหนดตัวผู้ค้าและพิจารณาแก้ไขปัญหาและยุติปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ ปัจจุบัน กทม. ได้ดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันทำการค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 508 จุด ยังเหลือจุดผ่อนผันที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีก จำนวน 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต โดยในการยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวจะพิจารณาถึงจุดทำการค้าที่ไม่มีผู้ค้าทำการค้าแล้วหรือจุดที่ไม่มีผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตขายอยู่จริง จุดทำการค้าที่สำนักงานเขตจำเป็นต้องยกเลิกด้วยเหตุผลอื่น เช่น จุดที่อยู่ในบริเวณการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า จุดที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ และจุดที่สามารถจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าได้โดยไม่มีผลกระทบมากนัก ขณะเดียวกัน กทม. ได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดหาสถานที่รองรับผู้ค้า จำนวน 112 แห่ง มีแผงค้ารองรับ 12,809 แผงค้า นอกจากนั้น สำนักเทศกิจ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าในพื้นที่ผ่อนผันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการตั้งวางแผงค้าและอุปกรณ์การค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ