รู้...ที่มา..ที่ไป..และการแก้ปัญหาที่ดินกับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับการอบรมพิเศษ "เทคนิคการดำเนินคดีที่ดิน"

ข่าวทั่วไป 22 มกราคม พ.ศ. 2563 10:52 น. —ThaiPR.net

รู้...ที่มา..ที่ไป..และการแก้ปัญหาที่ดินกับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับการอบรมพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการเทคนิคการดำเนินคดีที่ดิน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาติชาย อิสรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการดำเนินคดีที่ดิน วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.สมชาย อามีน นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม (LEPA) , นายสญชัย ชาญณรงค์ กรรมการบริหารสมาคมช่างสำรวจ ฝ่ายวิชาการ และที่ปรึกษาสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม (LEPA) , นายจีระศักดิ์ ผลสุข กรรมการบริหารสมาคมช่างสำรวจ (ฝ่ายวิชาการ) และนักวิชาการที่ดิน และนายพยุงศักดิ์ คำพูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างสำรวจ นครปฐมและเทคโนโลยี (ฝ่ายวิชาการ)กรรมการบริหารสมาคมช่างสำรวจ (ฝ่ายวิชาการ) ประธานชมรมช่างรังวัดเอกชน

รู้...ที่มา..ที่ไป..และการแก้ปัญหาที่ดินกับ ม.ศรีปทุม ชลบุรี กับการอบรมพิเศษ

ปัจจุบันที่ดินมีจำกัด ราคาเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชนรวมตลอดถึงภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่มมากขึ้น การครอบครองที่ดินเหลื่อมล้ำหรือทับซ้อน มีการแย่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองกันมากขึ้น มีการคัดค้านแนวเขตที่ดิน หรือโต้แย้งกันจนเกิดกรณีพิพาทระหว่างกันเป็นเหตุให้เกิดคดีความฟ้องร้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลมากขึ้นทุกวัน ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจในข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ และให้การรับรอง คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน นอกจากนี้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนจนเกิดข้อพิพาทในที่ดินเป็นจำนวนมาก ระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันเอง ปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการที่สร้างบุคลากรของชาติออกไปรับใช้สังคม และสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม (Lepa) ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่คอยช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ได้ตระหนักเป็นอย่างดี ในปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเทคนิคการดำเนินคดีที่ดิน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ระเบียบ กฎกระทรวง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 711 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ