ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

ข่าวทั่วไป Friday August 6, 2021 11:34 —ThaiPR.net

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คนใหม่ คณะนิเทศศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุชคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นับตั้งแต่ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ประวัติการศึกษา

  • อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษวิชาโทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Journalism StudiesUniversity of Wales, Cardiff ประเทศสหราชอาณาจักร
  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Communications StudiesThe University of York ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงานตำแหน่งปัจจุบัน

  • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เคยปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับผิดชอบงานการตลาดต่างประเทศ งานความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ งานอุตสาหกรรม งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และงานสื่อสาร แผนกประชาสัมพันธ์เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด

ทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลเกียรติคุณ

  • ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ British Chevening Scholarship 1995-1996
  • ทุนการศึกษา ประเภททุนพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปี 2544
  • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับชมเชยสาขาสังคมวิทยา ประจำปี 2550
  • ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. ปี 2554

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน) Wilainuch, P. 2013. Communicative Practices in Talking about Deathand Dying in the Context of Thai Cancer Care. Communication &Medicine. 10 (3): 263-271.ฐานข้อมูล Pubmed, Scopus, Linguistics and Language BehaviorAbstracts (LLBA)Wilainuch, P. 2013 @2017. Two Forms of Questioning Regardingthe Topic of Eating in Stroke Care in Thailand. Journal of AppliedLinguistics and Professional Practice. 10 (2): 201-219.ฐานข้อมูล Scopus, Linguistics and Language Behavior Abstracts(LLBA)

หนังสือไพโรจน์ วิไลนุช. 2557. การบริหารการสื่อสารขององค์การ: การสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ไพโรจน์ วิไลนุช. 2561. การวิเคราะห์การสนทนา: วิธีวิทยาการวิจัยการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ความเชี่ยวชาญนิเทศศาสตร์การตลาด การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดการวิเคราะห์การสนทนา การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในงานสาธารณสุข การจัดการภาวะวิกฤติและประเด็นคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดูน้อยลงราชกิ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ